Domowe sposoby

Wła­ści­wo­ści i zasto­so­wa­nie olejku cypry­so­wego

olejek cyprysowy

Fot. Andres Victorero / Getty Images

Domowe sposoby

Wła­ści­wo­ści i zasto­so­wa­nie olejku cypry­so­wego

olejek cyprysowy

Fot. Andres Victorero / Getty Images

Ole­jek cypry­sowy jest olej­kiem ete­rycz­nym pozy­ski­wa­nym z rośliny Cupres­sus sem­pe­rvi­rens, czyli igla­stego drzewa zna­nego w Pol­sce jako cyprys wiecz­nie zie­lony lub cyprys śród­ziem­no­mor­ski. Olejek pozy­ski­wany jest z jego igieł oraz gałęzi.

Ole­jek cypry­sowy znany jest od sta­ro­żyt­no­ści jako śro­dek lecz­ni­czy. Dzięki zawar­to­ści wielu dobro­czyn­nych sub­stan­cji, takich jak alfa­-pi­nen, alfa­-ter­pi­neol, cedrol, kadi­nen, p-cy­men, czy ter­pi­ne­n-4-ol ma bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie.

Więcej:

Ole­jek cypry­sowy – wła­ści­wo­ści

Ole­jek cypry­sowy wyka­zuje pozy­tywne dzia­ła­nie nie tylko na zdro­wie ciała, ale i umy­słu. Jest świet­nym środ­kiem pozwa­la­ją­cym na zni­we­lo­wanie zmę­cze­nia i dodanie ener­gii oraz pobu­dzanie do dzia­ła­nia. Dzięki dzia­ła­niu na układ ner­wowy pomaga zacho­wać rów­no­wagę orga­ni­zmu, wyzwala dobry nastrój oraz wspo­maga kon­cen­tra­cję. Świet­nie spraw­dza się jako śro­dek prze­ciw­kasz­lowy i napo­tny. Ponadto ma dzia­ła­nie oczysz­cza­jące drogi odde­chowe. Pozwala wzmac­niać i toni­zo­wać naczy­nia krwio­no­śne – pobu­dza krą­że­nie krwi. Działa moczo­pęd­nie. Ole­jek cypry­sowy wykazuje także dzia­ła­nia prze­ciw­bó­lowe i anty­reu­ma­tyczne oraz roz­kur­czowe. Dowie­dziono, że działa przeciwgrzybiczo, prze­ciw­za­palnie i anty­sep­tycznie. Ole­jek cypry­sowy ma działanie ścią­ga­jące, dlatego bar­dzo czę­sto wykorzystywany jest w środ­kach kosme­tycz­nych, wyka­zuje także właściwości hemo­sta­tyczne – tamu­jące krwa­wie­nia. Ponadto pozwala redukować skur­cze i obrzę­ki. Dzięki zdolnościom do usu­wa­nia nie­przy­jem­nych zapachów może być wykorzystywany nie tylko dla zdro­wia, ale i do odświe­ża­nia powie­trza w domu.

Jak uży­wać olejku cypry­so­wego?

Olej cyprysowy może być używany jedy­nie zewnętrz­nie. Bar­dzo czę­sto sto­so­wany jest jako doda­tek do kąpieli oraz do aro­ma­te­ra­pii – można dodać go do kominka aro­ma­te­ra­peu­tycz­nego oraz inha­la­tora paro­wego. Do inha­la­cji można wyko­rzy­stać także kilka kro­pli olejku doda­nego do wrzą­cej wody. Sprawdza się także do masażu; wska­zane jest użycie mak­sy­mal­nie 6 kro­pli olejku cyprysowego połą­czo­nego z 10 mili­li­trami olejku bazo­wego np. lawen­do­wego, cytry­no­wego, szał­wio­wego, sosno­wego lub mig­da­ło­wego. Dobrze spraw­dzi się także do kom­pre­sów. Ole­jek można wyko­rzy­stać również w sau­nach wszel­kiego rodzaju oraz ruskiej bani.

Ole­jek cypry­sowy – zasto­so­wa­nie

Dzia­ła­nie olejku cypry­so­wego można wyko­rzy­stać przy lecze­niu wielu scho­rzeń i zabu­rzeń. Regu­luje krą­że­nie, a także dobrze wpływa na gospo­darkę wodno-tłusz­czową, przez co może być używany nie tylko w regu­la­cji pracy układu ser­co­wo­-na­czy­nio­wego, ale i w reduk­cji cel­lu­litu. Wspomaga walkę z żyla­kami, hemo­ro­idami oraz pęka­ją­cymi naczyn­kami. Świet­nie spraw­dza się jako śro­dek na silne bóle men­stru­acyjne. Ole­jek cypry­sowy bar­dzo czę­sto wykorzystywany jest w walce z nadmierną potli­wo­ścią. Pomaga w reduk­cji obrzę­ków. Dodat­kowo łago­dzi bóle (bar­dzo czę­sto jest stosowany przy zespole cie­śni nad­garstka) poura­zowe i przy­spie­sza goje­nie się ura­zów – dyna­mi­zuje krzep­nię­cie krwi, pozwala także na tamo­wa­nie krwa­wień z nosa. Łago­dzi skur­cze mię­śni. Wyko­rzy­sty­wany może być także w przy­padku zacho­ro­wa­nia na grypę czy prze­zię­bie­nie – uła­twia odkrztu­sza­nie. Ide­al­nie spraw­dza się do pie­lę­gna­cji skóry tłu­stej i trą­dzi­ko­wej. Jest świet­nym spo­so­bem na zmniej­sze­nie cieni pod oczami. Ole­jek cypry­sowy pomaga zredukować obja­wy zmę­cze­nia oraz łago­dzi nega­tyw­ne sta­ny emo­cjo­nal­ne.

Ole­jek cypry­sowy w kosme­tyce

Jak wspo­mniano wcze­śniej, ole­jek cypry­sowy jest świet­nym środ­kiem do pie­lę­gna­cji skóry tłu­stej i trą­dzi­ko­wej. Z tego powodu bar­dzo czę­sto sta­nowi skład­nik kre­mów żeli, pia­nek czy toni­ków. Tego typu kosme­tyki można także wyko­rzy­stać do pie­lę­gna­cji cery naczyn­ko­wej. Ponadto ole­jek cypry­sowy sta­nowi świetny skład­nik wspo­magający kura­cję prze­ciw­zmarszcz­kową. Bar­dzo czę­sto znajduje się w kosme­ty­kach zapo­bie­ga­ją­cych cel­lu­li­towi – bal­sa­mach i żelach. Dzięki swoim wła­ści­wo­ściom pozwa­la­ją­cym na zre­du­ko­wa­nie nadmier­nego poce­nia zna­leźć można go w kre­mach i mgiełkach do stóp, które niwe­lują nie tylko potli­wość, ale i nie­este­tyczny zapach.


Zobacz film: Tłuszcze i oleje w kuchni. Źrodło: Dzien Dobry TVN

Ole­jek cypry­sowy DIY?

Ole­jek cypry­sowy nie może być wyko­nany samo­dziel­nie w domu. Wszystko przez skom­pli­ko­wany i dłu­go­trwały pro­ces desty­la­cji oraz trudno dostępne skład­niki konieczne do jego wytwo­rze­nia. Można jed­nak z łatwo­ścią kupić go w apte­kach oraz skle­pach z kosme­ty­kami natu­ral­nymi. Przy zaku­pie warto zwró­cić uwagę, by ole­jek cypry­sowy był orga­niczny i czy­sty.

Co sądzisz o tym artykule?
63
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0