Profilaktyka zdrowia

Z powodu problemu z zębami miała niską samoocenę. Po metamorfozie ma piękny uśmiech

Profilaktyka zdrowia

Kłopoty z zębami Marii Ziółkowskiej zaczęły się, gdy była w pierwszej ciążej. Średnio co miesiąc z powodu stanów zapalnych puchły jej dziąsła. Dentystka ściągała jej ropę przez wywiercone w zębach dziury. Niestety po jakimś czasie plombowane zęby zaczęły się łamać. I tak kobieta dorobiła się protezy, która bardzo utrudniała jej życie. O pomoc zwróciła się do specjalistów z Malo Clinic. Jakie zabiegi wykonali Marii, aby przywrócić jej piękny uśmiech? Marię i Annę Grabowską, stomatolog z Malo Clinic Warsaw gościliśmy w Dzień Dobry TVN.

Zobacz także:

Dla​czego warto cho​dzić do den​ty​sty?

Strach przed wizytą w gabi​ne​cie den​ty​stycznym to rzecz nie​zwy​kle powszechna. Jed​nakże sprawdza​nie kon​dy​cji oraz lecze​nie uzę​bie​nia jest rów​nie ważne, jak każde inne ruty​nowe bada​nie. Choroby zębów mają bowiem ści​sły zwią​zek z ogól​nym zdro​wiem czło​wieka. ​Długo nie​le​czone zęby powo​dują nie tylko dys​kom​fort i ból, ale i poważne cho​roby. ​

Stany zapalne, które ata​kują uzę​bie​nie, mogą prowadzić do chorób innych czę​ści ciała, m.in. mięśni, serca, nerek, jaj​ników czy skóry. Co wię​cej, zigno​ro​wa​nie pierw​szych oznak cho​rych zębów (deli​katny ból czy nie​wiel​kie prze​bar​wie​nia) mogą prze​isto​czyć się w dużo poważ​niej​sze i wymagające dłu​giego lecze​nia cho​roby. Lepiej więc odwie​dzać den​ty​stów regu​lar​nie i zapo​bie​gać roz​wi​ja​niu się cho​rób jamy ust​nej. Lecze​nie jesz​cze mało roz​wi​nię​tej cho​roby nie tylko mniej boli, ale i mniej kosz​tuje, nie jest też tak czasochłonne.

Mało kto wie, że pro​blemy z zębami mogą wpływać także na samo​po​czu​cie czy być przyczyną dolegliwości pozor​nie niezwią​zanych z kondycją uzę​bie​nia, np. ból głowy, bez​sen​ność, brak energii czy spa​dek odpor​no​ści orga​ni​zmu.

Stomatologia estetyczna: co to jest?

Najprostsza definicja mówi, że stomatologia estetyczna jest grupą specjalnych zabiegów mających na celu poprawę wyglądu zębów. Dzięki nowoczesnym technologiom w urządzeniach, specjalnym materiałom i coraz większemu doświadczeniu lekarzy specjalizujących się w stomatologii estetycznej pacjenci mają możliwość wykonania zabiegów, które mogą znacząco poprawić wygląd zębów. Zmiany mogą dotyczyć zarówno redukcji koloru zębów, likwidowania przebarwień, jak również ich kształtu.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości