Profilaktyka zdrowia

Na czym polega der­ma­to­sko­pia – bada­nie, które może ura­to­wać ci życie?

Profilaktyka zdrowia

Aktualizacja:
Fot. kali9/ Getty Images

Na naszych cia­łach znajduje się czasem wiele pie­przy­ków, które zazwy­czaj nie wzbu­dzają żadnych podej­rzeń. Niektóre z nich mogą jed­nak być nie­bez­pieczne. Warto zde­cy­do­wać się na der­ma­to­sko­pię, czyli dermatologiczne bada­nie zna­mion.

Der­ma­to­sko­pia jest bez­bo­le­snym i nie­in­wa­zyj­nym bada­niem. Mimo iż ma wiele zasto­so­wań, jej głów­nym celem jest wcze­sna dia­gno­styka czer­niaka, czyli zło­śli­wego nowo­tworu skóry. Szybko wykryty daje szanse na cał­ko­wite wyle­cze­nie. Warto wie­dzieć, że współ­czyn­nik zacho­ro­wal­no­ści na niego wzrósł pra­wie 3-krot­nie w ciągu ostat­nich 30 lat, dla­tego warto prze­pro­wa­dzić kon­trolę swo­ich pie­przy­ków i zna­mion za pomocą dermatoskopu.

Der­ma­to­sko­pia – co to jest?

Der­ma­to­sko­pia jest cał­ko­wi­cie nie­in­wa­zyj­nym i bez­bo­le­snym bada­niem polegającym na obserwacji znamion i pieprzyków, wyko­ny­wa­nym przez dermatologa za pomocą der­ma­to­skopu. Nie wymaga ono wcze­śniej­szego przy­go­to­wa­nia się pacjenta. Trwa od kilku do kil­ku­na­stu minut i odbywa się w gabi­ne­cie dermatologicznym. Prze­pro­wa­dzona może być zarówno kla­syczna der­ma­to­sko­pia, jak i der­ma­to­sko­pia cyfrowa.

Wynik bada­nia przed­sta­wiony jest w for­mie opisu spo­rzą­dzo­nego na pod­sta­wie 5 cech:

 1. 1syme­tria zna­mie­nia,
 2. 2rów­ność brze­gów zna­mie­nia,
 3. 3jed­no­li­to­ść koloru zna­mie­nia,
 4. 4powięk­sza­nie się zna­mie­nia,
 5. 5wznie­sie­nie zna­mie­nia ponad powierzch­nię skóry.

Jak działa der­ma­to­skop?

Der­ma­to­skop jest urzą­dze­niem optycz­nym pozwa­la­ją­cym na kil­ku­na­sto­krotne powiększenie obszaru bada­nego przez specjalistę. Gło­wica przy­kła­dana jest do zmiany skór­nej, która wymaga ana­lizy. Dermatoskop przy­po­mina lupę połą­czoną z latarką. Jego kon­struk­cja pozwala więc nie tylko na powięk­sze­nie, lecz także odpo­wied­nie pod­świe­tlenie znamienia lub pieprzyka, dzięki czemu możliwe jest uwydatnienie głęb­szych struk­tur oglą­da­nej zmiany. Urządzenie wypo­sa­żone jest w dwa cylin­dry kon­tak­towe pozwa­la­jące na bada­nie zarówno nie­rów­nych i trudno dostępnych miejsc, jak i gład­kich, dużych powierzchni skóry.

Warto jed­nak zazna­czyć, że dia­gno­styka czer­niaka nie opiera się jedy­nie na der­ma­to­sko­pii. Ważny jest także wywiad lekar­ski polegający na roz­mowie doty­czą­cej zna­mion – dla­czego wzbu­dzają nie­po­kój, czy pacjent znaj­duje się w gru­pie zwięk­szo­nego ryzyka zacho­ro­wa­nia na czer­niaka skóry itp.

>>> Zobacz też: Białe plamki na paznokciach – skąd się biorą i co oznaczają?

Wideoder­ma­to­sko­pia

Wspo­mi­nano wcze­śniej o bada­niu, jakim jest der­ma­to­sko­pia cyfrowa. Jej inna nazwa to wideoder­ma­to­sko­pia. Jest nowo­cze­śniej­szą formą dia­gno­zo­wa­nia zna­mion na skó­rze. Bada­nie przeprowadzane jest za pomocą wideoder­ma­to­skopu. Działa on podob­nie jak kla­syczny der­ma­to­skop, z tą róż­nicą, że obraz obser­wo­wa­nego obszaru skóry przesyłany jest na ekran kom­pu­tera w nawet 70-krot­nym powięk­sze­niu. Możliwe jest także ponowne obejrzenie go po zakończeniu badania. Dodat­kowo dia­gnoza oparta jest nie tylko na wie­dzy leka­rza, lecz także wsparta przez algo­rytm dia­gno­stycz­ny, co zwięk­sza jej trafność. Wideoder­ma­to­sko­pia umoż­li­wia cyfrową doku­men­ta­cję zmian skór­nych, dzięki któ­rej moż­liwe jest porów­ny­wa­nie zmian zacho­dzących na zna­mie­niu lub pie­przyku, a co za tym idzie – ich rze­czy­wi­ste kon­trolowanie.

Co można zdia­gno­zo­wać za pomocą dermatoskopowego badania znamion?

Der­ma­to­sko­pia z reguły wykorzysty­­wana jest do dia­gno­styki czer­niaka skóry. Może jed­nak być zastosowana także do roz­po­zna­nia: świerzbu, naczy­nia­ków, bro­da­wek, rogo­wa­ce­nia łojo­to­ko­wego, zmian o cha­rak­te­rze der­ma­to­fi­broma (łagod­nie, nie­groźne zmiany), ziar­nia­ków. Der­ma­to­skop może być używany również do oceny trzonu włosa oraz łoży­ska naczy­nio­wego wału paznok­cio­wego i wykry­cia zmian cho­ro­bo­wych tkanki łącz­nej.

>>> Zobacz też: Obliczanie zawartości tkanki tłuszczowej – najpopularniejsze sposoby

Der­ma­to­sko­pia – wska­za­nia

Der­ma­to­sko­pia jest bada­niem, które można wyko­nać w dowol­nym momen­cie swo­jego życia, bez względu na pozo­stałe scho­rze­nia. Jest ona także bez­pieczna dla kobiet w ciąży. Warto jak naj­szyb­ciej wyko­nać bada­nie der­ma­to­skopowe, gdy zna­mię poja­wiło się nagle lub bar­dzo szybko rośnie. Dia­gno­styki wyma­gają także zmiany skórne, które swę­dzą, łusz­czą się i krwawią. Należy skon­tro­lo­wać rów­nież zmiany, które mają nie­jed­no­lity kolor lub zróż­ni­co­wane kra­wę­dzie.

Na der­ma­to­sko­pię powinny zde­cy­do­wać się pro­fi­lak­tycznie osoby, które:

 • mają piegi lub inne nie­re­gu­larne zmiany barw­ni­kowe na skó­rze,
 • opa­lają się bar­dzo słabo lub wcale,
 • nie sto­sują kre­mów z fil­trem sło­necz­nym,
 • łatwo ule­gają oparzeniom sło­necz­nym lub doznały ich w mło­do­ści,
 • mają krew­nych, u któ­rych zdia­gno­zo­wano czer­niaka,
 • cho­dzą do sola­rium.

>>> Zobacz też: 

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości