Motoryzacja

Krok po kroku: co robić, gdy uczestniczymy w wypadku drogowym lub kolizji?

Motoryzacja

Aktualizacja:
fot. RobertCrum/Getty Images

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Kolizja lub wypadek mogą przytrafić się nawet najlepszemu kierowcy. Wystarczy chwila nieuwagi, zmęczenie, albo zwykły pech. Jak zachować się w takiej sytuacji? Oto podstawowe informacje dotyczące postępowania w przypadku kolizji lub wypadku, a także zgłaszania szkody.

Sposób postępowania osób biorących udział w zdarzeniu drogowym powinien być uzależniony od tego, czy doszło do kolizji, czy wypadku.

Uczestnictwo w kolizji – co robić?

Kolizja to zdarzenie drogowe, w wyniku którego doszło wyłącznie do strat majątkowych, a uczestniczące w nim osoby nie poniosły śmierci ani nie zostały ranne.

Kiedy do niej dojdzie, należy w pierwszej kolejności bezzwłoczne usunąć samochody z jezdni, tak aby nie utrudniały ruchu innym pojazdom.

Jeżeli uczestnicy kolizji drogowej dojdą do porozumienia co do winy, powinni spisać i podpisać oświadczenie. Musi ono zawierać:

 • opis miejsca zdarzenia,
 • dane identyfikujące auta,
 • dane kierowcy,
 • datę, numer i organ wydający prawo jazdy,
 • numer polisy i nazwę ubezpieczyciela,
 • opis uszkodzeń samochodu/ów,
 • opis okoliczności kolizji i szkic sytuacyjny.

Najlepiej mieć zawsze przy sobie gotowy formularz oświadczenia. Można je pobrać ze strony internetowej LINK4.

Jeśli kierowcy nie będą w stanie ustalić, który z nich jest winny kolizji, sprawca nie ma polisy OC lub zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających, należy wezwać policję. Funkcjonariusze ustalą winnego. Sporządzą również notatkę służbową, w której znajdą się dane osób biorących udział w kolizji.

Uczestnictwo w wypadku – jak postępować?

Wypadek drogowy to zdarzenie, w którym, ktoś z uczestników ponosi śmierć lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni..

Kiedy do niego doszło, należy najpierw unieruchomić swój pojazd, a następnie wyłączyć zapłon, zaciągnąć hamulec ręczny i wyjąć kluczyki ze stacyjki. W dalszej kolejności trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez włączenie świateł awaryjnych i ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Po wykonaniu tych czynności należy ocenić stan poszkodowanych, zadzwonić pod numer 112 i w razie konieczności przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Do czasu zakończenia przez policję czynności na miejscu wypadku nie wolno nam ruszać pojazdów, ani dokonywać w nich jakichkolwiek zmian.

Zgłaszanie szkody

Po zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia, należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, dostarczyć odpowiednie dokumenty i ułatwić firmie ubezpieczeniowej ustalenie okoliczności kolizji lub wypadku, a także rozmiaru szkód.

Jeżeli jesteś poszkodowanym w wypadku

Straty poszkodowanego pokrywa polisa OC sprawcy. Osoba poszkodowana w wypadku zgłasza szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy, a jeżeli ubezpieczyciel poszkodowanego oferuje BLS (bezpośrednia likwidacja szkód) i nie ma ofiar w ludziach, to może zgłosić szkodę do swojego TU. Aby zgłosić szkodę klient nie potrzebuje żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy podać podstawowe dane, dotyczące zdarzenia . Warto również udostępnić ubezpieczycielowi zdjęcia pokazujące skutki kolizji. Będą one pomocne podczas analizowania sprawy.

Z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie za wszelkie straty w mieniu i zdrowiu, jakie poniosła. Może ono przykładowo obejmować:

 • Zwrot kosztów

- naprawy pojazdu,

- wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy,

- holowania uszkodzonego pojazdu,

- płatnego parkingu dla uszkodzonego pojazdu,

- akcji ratunkowej,

- noclegu w hotelu, jeżeli był konieczny,

- porządkowania miejsca wypadku,

- leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, dożywotniej renty zdrowotnej,

- dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie,

 • świadczenie rekompensujące zmniejszone dochody, jeśli uszkodzony pojazd służył do pracy, a bez niego kierowca nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków,
 • zadośćuczynienie za cierpienia i krzywdy – własne, będące wynikiem wypadku, jak i w przypadku śmierci osoby bliskiej,
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej poniesioną w wypadku i pogorszenie sytuacji życiowej,
 • rekompensatę za całkowite zniszczenie pojazdu.

Powyżej przedstawione są tylko przykłady, ponieważ nie ma zamkniętego katalogu roszczeń, z którymi może wystąpić poszkodowany.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni, by ustalić stan faktyczny zdarzenia, sprawdzić zasadność zgłoszonych roszczeń i określić wysokości odszkodowania. Osoba poszkodowana ma prawo do otrzymania odszkodowania w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Przy czym zgodnie z art. 817 k.c.gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Jeżeli sprawca nie mógł zostać zidentyfikowany, bo np. zbiegł z miejsca wypadku, wówczas poszkodowany zgłasza wniosek o wypłatę odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Może to zrobić za pośrednictwem któregokolwiek ubezpieczyciela prowadzącego ubezpieczenia OC. UFG wypłaca jednak odszkodowanie tylko za szkodę na osobie. Jeśli natomiast sprawca jest znany, ale nie posiadał ważnej polisy OC, fundusz wypłaca odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu.

Jeżeli jesteś sprawcą wypadku

Sprawca wypadku może skorzystać z wykupionego przez siebie Autocasco, o czym powinien poinformować swoje towarzystwo ubezpieczeniowe, w wyznaczonym do tego terminie. W przypadku LINK4 należy to zrobić w ciągu 7 dni od momentu powzięcia informacji o szkodzie. Do zgłoszenia potrzebny będzie jeden z dokumentów: oświadczenie sprawcy, wspólne oświadczenie uczestników zdarzenia, albo protokół urzędowy.

Autocasco pokryje koszy naprawy pojazdu sprawcy. Jeżeli ma on wykupioną polisę w LINK4 w wariancie „Warsztat”, to jego auto zostanie naprawione w jednym z warsztatów. Natomiast w przypadku Autocasco w wariancie „Kosztorys” ubezpieczony sprawca wypadku otrzyma odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i będzie mógł naprawić samochód we własnym zakresie.

Sprawca wypadku może także skorzystać z wykupionego Assistance. Wystarczy, że zgłosi szkodę swojemu ubezpieczycielowi – telefonicznie z miejsca zdarzenia i poczeka na zorganizowanie przez niego pomocy. Jej rodzaj i zakres zależy od wariantu polisy. W przypadku LINK4 Assistance obejmuje:

 • naprawę na miejscu zdarzenia,
 • holowanie do wskazanego przez ubezpieczonego miejsca (do 200 km),
 • wymianę koła,
 • pokrycie kosztów parkowania do 2 dni
 • oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:
 • samochód zastępczy do 4 dni,
 • nocleg w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym, jeśli ubezpieczony znajduje się ponad 20 km od miejsca zamieszkania,
 • transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km.

W przypadku wykupienia w LINK4 Auto Assistance Komfort, oprócz wszystkich świadczeń pakietu podstawowego, ubezpieczony w razie wypadku otrzyma:

 • holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski i do 500 km od miejsca zdarzenia na terenie Europy,
 • parking na 5 dni
 • nocleg na 5 dni
 • opiekę nad dziećmi, jeśli ubezpieczony zostanie hospitalizowany lub jest ich jedynym opiekunem,
 • transport ze szpitala do miejsca zamieszkania, jeśli hospitalizacja trwa co najmniej 5 dni,
 • wizytę bliskiej osoby w szpitalu i koszty jej zakwaterowania w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym, jeśli tak zalecą lekarze,
 • schronienie i opiekę dla zwierząt, jeśli ubezpieczony zostanie przewieziony do szpitala,
 • kierowcę, jeśli ubezpieczony nie może prowadzić własnego samochodu, a znajduje się ponad 20 km od miejsca zamieszkania,
 • samochód zastępczy na 10 dni.

fot. LINK4

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości