Mobbing.75 zachowań, których należy unikać

Finanse i Praca

Aktualizacja:

Instytucja mobbingu została zdefiniowana w kodeksie pracy jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Co to dokładnie oznacza? O zachowaniach, które mogą być uznane za mobbing mówiła w Dzień Dobry TVN coach Dorota Bielińska.

Definicja mobbingu w kodeksie pracy

Zgodnie z art. 94(3) par. 2 kodeksu pracy mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Osobami dopuszczającymi się mobbingu wobec pracownika są zazwyczaj współpracownicy, pracodawca, osoba zarządzają firmą w jego imieniu, czy bezpośredni przełożony. Ten ostatni, choć jest to sytuacja rzadsza, także może być mobbingowany przez swoich pracowników.

Przykłady mobbingu

Zachowania sprawcy mobbingu mogą polegać na gestach, słowach, a także wysyłaniu wiadomości mailowych lub pism. Muszą one przy tym:

 • mieć postać nękania (prześladowania, dręczenia),
 • trwać przez dłuższy czas i
 • być uporczywe (działanie sprawcy cechuje nasilenie złej woli).

Do zachowań, które mogą być uznane za mobbing zaliczamy:

 • dyskryminowanie ze względu na wiek, na przykład gorsze traktowanie starszych pracowników;
 • naciskanie na pracownika, aby złamał przepisy panujące w miejscu pracy;
 • lekceważenie i ignorowanie jednych, a faworyzowanie drugich;
 • prawienie komplementów - w zależności od rodzaju i formy mogą być one uznane za dyskryminację lub molestowanie;
 • uporczywe straszenie zwolnieniem z pracy;
 • przenoszenie pracownika do odosobnionego pomieszczenia i zakazywanie mu kontaktu z innymi osobami zatrudnionymi w firmie;
 • utrudnianie dostępu do informacji;
 • aluzje seksualne i niedwuznaczne żarty;
 • ostentacyjne przyglądanie się intymnym częściom ciała;
 • obrażanie pracownika za pomocą gestów i słów;
 • ograniczanie lub utrudnianie pracownikowi możliwości wypowiadania się;
 • ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy;
 • rozsiewanie plotek;
 • parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia, gestów ofiary;
 • atakowanie poglądów politycznych lub przekonań religijnych;
 • przydzielanie zadań bezsensownych, zbędnych;
 • przydzielanie zadań poniżej kompetencji.

Co może zrobić mobbingowany?

W razie rozstroju zdrowia, będącego następstwem mobbingu, pracownik może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jeśli natomiast pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zobacz także:

W przypadku mobbingu dopuszczalne jest nagranie pracodawcy

Osoby przebojowe także są ofiarami mobbera

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN