Jak napisać romantyczne wiersze miłosne dla niego

Aktualizacja:
Stos listów

Poezja to jeden z naj­ro­man­tycz­niej­szych spo­so­bów oka­zy­wa­nia uczuć. W dodatku to wła­śnie naj­czę­ściej miłość sta­no­wiła naj­więk­szą inspi­ra­cję naj­słyn­niej­szych poetów świata. Jak napi­sać wier­sze miło­sne dla niego, które pomogą wyra­zić twoje uczucia?

Histo­ria poezji sięga jesz­cze cza­sów antycz­nych, kiedy to two­rzyli ją arty­ści sta­ro­żyt­nej Gre­cji. Już od samych począt­ków liryki miłość była jej główną tema­tyką. Współ­cze­śnie poezja miło­sna używana jest czę­ściej, niż może ci się wyda­wać. Poja­wia się cho­ciażby w pio­sen­kach, fil­mach i sztukach teatral­nych. Piękne wier­sze miło­sne dla niego i dla niej to ide­alny spo­sób na wyra­że­nie uczuć. Można poszu­kać ich w książ­kach lub Inter­ne­cie bądź też napi­sać wła­sne, pro­sto z serca.

Jak napi­sać miło­sny wiersz dla niego?

Nie ważne, czy są to walen­tynki, Dzień Chło­paka czy uro­dziny two­jej sym­pa­tii, wiersz miło­sny to coś, co z pew­no­ścią go zasko­czy i wzru­szy. Przed pisaniem zadbaj o dobrą atmos­ferę. Puść spo­kojną, roman­tyczną muzykę, zapal świece lub kadzi­dełko i zaparz sobie ulu­bioną her­batę. Następ­nie pomyśl o swoim uko­cha­nym. Bez względu na to, czy jest to twój mąż, czy pla­to­niczna miłość z rów­no­le­głej klasy, skup się na tym, za co go lubisz i co was łączy. Słowa same spłyną na papier. Pamię­taj, że wcale nie musi to być rymo­wanka, równie dobry będzie pro­sty tekst. Wiersz miło­sny dla niego pomoże ci powie­dzieć "kocham cię", "tęsk­nię" lub "dzię­kuję". Jeśli jednak potrze­bu­jesz inspi­ra­cji, się­gnij po pomoc eks­per­tów, czyli zna­nych pol­skich poetów.

Naj­słyn­niej­sze wier­sze miło­sne dla niego

O miło­ści pisały trzy praw­do­po­dob­nie naj­waż­niej­sze przed­sta­wi­cielki polskiej poezji: Maria Paw­li­kow­ska-Jasno­rzew­ska, Wisława Szym­bor­ska i Agnieszka Osiecka. Warto się­gnąć po ich dzieła, ponieważ mogą one stać się wspa­niałą inspi­ra­cją do tego, by samo­dziel­nie stwo­rzyć krót­kie czy dłu­gie wier­sze miło­sne dla uko­cha­nego. Przy­kła­dowo w swoim kul­to­wym wier­szu miło­snym "Nic dwa razy" Szym­bor­ska pisała tak:

(…) Żaden dzień się nie powtó­rzy, nie ma dwóch podob­nych nocy, dwóch tych samych poca­łun­ków, dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy. Wczo­raj, kiedy Twoje imię ktoś wymó­wił przy mnie gło­śno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpa­dła okno (…).

Inspi­ra­cją dla wier­szy miło­snych dla uko­cha­nego mogą być także pio­senki pol­skich arty­stów. Niemal w każ­dym gatunku muzyki tra­fiają się utwory o tema­tyce miło­snej. Opo­wia­dają o nie­szczę­śli­wej lub odwza­jem­nio­nej miło­ści, tęsk­no­cie do uko­cha­nej osoby, prze­lot­nych miłost­kach czy też pla­to­nicz­nych zauro­cze­niach.

Krótki rymo­wany wiersz dla niego

Wier­sze miło­sne dla niego wcale nie muszą być dłu­gie, smutne czy poważne. Dobrym pomy­słem będą także krót­kie rymo­wanki, które mogą ozdo­bić kartkę walen­tyn­kową lub notkę dołą­czoną do pre­zentu. Warto je wysłać uko­cha­nemu także bez powodu, na przy­kład SMS-em lub mailem. Możesz sko­rzy­stać z dobrze zna­nego "Na górze róże, na dole fioł­ki…" bądź też posta­rać się stwo­rzyć wła­sne słowa. Taki wier­szyk wcale nie musi mieć skom­pli­ko­wa­nej tre­ści, a rymy nie muszą być godne Mic­kie­wi­cza. Oto przykład:

Róże są piękne, bo zapach mają, lecz nie są wieczne, bo umie­rają. A nasza miłość niech będzie szczera, niech będzie wieczna, niech nie umiera.

Śmieszne wier­szyki miło­sne

Miło­sny wiersz, nawet gdy mówi o tęsk­no­cie, może mieć zabawny wydźwięk i prze­sła­nie. Pomyśl o tym, co was śmie­szy bądź jaki żart czę­sto wspól­nie powta­rza­cie. A może macie jakiś her­me­tyczny dow­cip, który rozu­mie­cie tylko wy? Następ­nie spró­buj wpleść go w słowa wier­sza. Dobrym pomy­słem jest także nawiązanie do drob­nych zacho­wań i cech part­nera, które na co dzień bar­dzo cię iry­tują. Przy­kła­dowo możesz napisać:

Naczyń nie myjesz – wiemy oby­dwoje, chra­piesz prze­okrop­nie, pro­sto w uszy moje! Lecz kocham Cię mocno i z głębi duszy, jestem zako­chana aż po same uszy! Na zaku­pach maru­dzisz i spodnie szybko bru­dzisz. Lecz ja Cię kocham nawet takiego: mojego marudę nie­ma­łego.

Wier­sze miło­sne mogą być tak samo rado­sne, jak wasze uczu­cia. Co wię­cej, on z pew­no­ścią doceni humor, jaki wło­żysz w uło­że­nie rymo­wanki dla niego. Jeśli jed­nak nie masz talentu do pisania takich tekstów, a bar­dzo ci zależy na prze­la­niu uczuć na papier – zapro­po­nuj part­ne­rowi wspólne pisa­nie. W ten spo­sób stwo­rzy­cie wiersz roman­tyczny, nie­po­wta­rzalny i tylko wasz oraz spę­dzi­cie miło czas.
Romantyczna strona Wayne'a Rooneya. Serce swojej żony zdobył... miłosnymi wierszami
Zobacz także:
Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: cglade /Getty Images

Pozostałe wiadomości