Psychologia

Na czym polega samorozwój człowieka? Lepiej inwestować w mocne czy słabe strony?

Psychologia

Samorozwój to pojęcie, z którym można się spotkać dość często, mówiące o potrzebie doskonalenia się jednostki w bardzo różnie definiowanych wymiarach. Najczęściej o samorozwoju mówi się w kontekście rozwoju duchowego, rozwoju psychicznego czy rozwoju zawodowego. Niektórzy dążą też do rozwoju personalnego w rozumieniu wykształcenia w sobie zaawansowanych umiejętności interpersonalnych.

  • Samorozwój człowieka - w co inwestować? W mocne czy słabe strony?
  • Na czym polega samorozwój?
  • Warunki samorozwoju
  • Samorozwój a rozwój duchowy
  • Samorozwój a rozwój personalny (a raczej interpersonalny)

Zobacz też: Czego nie mówić swojemu partnerowi?

Czy lepiej jest pracować nad swoimi słabymi stronami, czy przeciwnie - inwestować w to, co nam przychodzi łatwo? Która postawa sprawi, że nasze życie będzie prostsze i dzięki której mamy większą szansę na osiągnięcie sukcesów zawodowych i prywatnych? Jak się przeorientować i z osoby kontemplującej porażki stać się mistrzem mocnych stron?

Gośćmi w studiu Dzień Dobry TVN byli Joanna Godecka – psychoterapeutka, Osi Ugonoh – modelka oraz Dawid Czupryński – aktor.

Samorozwój człowieka - w co inwestować? W mocne czy słabe strony?

By mógł zaistnieć samorozwój człowieka, niezbędna jest odpowiednio silna motywacja jednostki. Ta z kolei ma warunki do rozwijania się, o ile wcześniej zaspokojone zostaną inne, bardziej podstawowe potrzeby życiowe. Ich zhierarchizowanie przypisuje się amerykańskiemu psychologowi Abrahamowi Maslowowi.

Na czym polega samorozwój?

Dla każdego człowieka pojęcie samorozwoju może oznaczać coś innego, choć w każdym przypadku będzie ono związane ze zmianą na lepsze w określonym wymiarze, do której dąży dana jednostka. Jedni pod pojęciem samorozwoju będą rozumieć tzw. rozwój duchowy. Dla innych samorozwojem będzie szeroko pojęty rozwój psychiczny, a jeszcze inni będą utożsamiać go z rozwojem personalnym, a raczej z doskonaleniem własnych kompetencji interpersonalnych. Pomimo różnych kierunków samorozwoju zaistnieć muszą pewne okoliczności, by potrzeba rozwoju osobistego mogła zostać zaspokojona.

Zobacz także: Jak być sobą? Co zrobić, by pokazać światu swoje prawdziwe „ja”?

Warunki samorozwoju

Aby człowiek mógł skupić się na samorozwoju, wcześniej należy spełnić kilka czynników. Po pierwsze jednostka musi mieć zapewnione minimalne warunki do samorozwoju . Dobrym wyznacznikiem spełnienia owych wymagań może być tzw. piramida potrzeb, której zhierarchizowanie łączy się z osobą amerykańskiego psychologa – Abrahama Maslowa. Na szczycie piramidy, inaczej hierarchii potrzeb Maslowa, umiejscawia się tzw. potrzebę samorealizacji , czyli dążenie do zdobywania nowej wiedzy, doświadczeń, wrażeń estetycznych, ogólnie ujmując – rozwoju osobistego. Jednak aby zaistniały warunki do rozwoju w tego typu obszarach, najpierw muszą zostać zaspokojone inne potrzeby, choćby tak podstawowe, jak związane z ludzką egzystencją potrzeby fizjologiczne (potrzeba snu, łaknienia itp.). Trudno byłoby oczekiwać od kogoś dążenia do samorozwoju, jeśli jego umysł zaprzątałyby takie rzeczy, jak zdobywanie środków niezbędnych do zaspokojenia głodu czy dążenie do zapewnienia sobie dachu nad głową. Podstawowym warunkiem samorozwoju jest także zdefiniowanie przez jednostkę stanu, do którego dąży, czyli celu, który chce w swoim rozwoju osiągnąć . Nie bez znaczenia jest też kwestia motywacji , bez której samorozwój – obojętnie jak definiowany – wydaje się niemożliwy do realizacji. Można powiedzieć, że motywacja i rozwój osobisty są ze sobą ściśle powiązane, gdyż samorozwój nie ma racji bytu, jeśli dana osoba nie będzie miała chęci, by się rozwijać.

Zobacz także: Poczucie własnej wartości jest punktem wyjścia do budowania siebie

Samorozwój a rozwój duchowy

Wiele osób utożsamia pojęcie samorozwoju z tzw. rozwojem duchowym. Przy czym sam rozwój duchowy dla różnych osób może oznaczać zupełnie coś innego. Jedni np. za wysoki poziom samorozwoju w sensie rozwoju duchowego postrzegać będą życie zgodne z zasadami określonego wyznania, religii. Inni wręcz przeciwnie – za najwyższy stopień rozwoju duchowego uznawać mogą stan, w którym są niezależni od zasad określonych przez daną doktrynę, a kierują się np. stworzonym na własne potrzeby systemem wartości. Pojęcie rozwoju duchowego jest więc kwestią zależną od danej jednostki, a samorozwój w kontekście rozwoju duchowego należy rozumieć jako zespół działań, dążeń mających na celu zbliżenie do indywidualnie zdefiniowanego stanu, celu, który chce się osiągnąć.

Rozwój psychiczny człowieka

Rozwój psychiczny rozpoczyna się tak naprawdę już w momencie przyjścia człowieka na świat i w praktyce powinien trwać przez całe życie, choć może zostać wyhamowany przez określone procesy fizjologiczne, jak np. te związane ze starzeniem się ludzkiego organizmu. Na rozwój psychiczny w dużym stopniu oddziaływać może potrzeba samorealizacji, mogąca przejawiać się w chęci zdobywania nowej wiedzy, kształcenia się w sposób zinstytucjonalizowany czy indywidualny. Można powiedzieć, że rozwój psychiczny wymaga ciągłej stymulacji i pozyskiwania nowej wiedzy oraz wzmacniania umiejętności intelektualnych.

Samorozwój a rozwój personalny (a raczej interpersonalny)

Dość często samorozwój utożsamiany jest z rozwijaniem kompetencji interpersonalnych. Podejście takie trafia na bardzo podatny grunt, gdyż na rynku dostępnych jest coraz więcej różnego rodzaju kursów, szkoleń czy treningów mających wzmacniać tego typu umiejętności. Są to np. treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności i inne tzw. szkolenia miękkie mające na celu wykształcenie czy poprawienie określonych umiejętności przydatnych w codziennych kontaktach międzyludzkich. W odpowiedzi na tak definiowane potrzeby samorozwoju , wyrósł cały biznes oferujący szeroką gamę szkoleń i bazujący w dużej mierze także na kreowaniu motywacji do rozwoju osobistego , co wydaje się bardzo często skutecznym zabiegiem marketingowym.

Zobacz także:

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości