Profilaktyka zdrowia

Jakie są lecz­ni­cze i pie­lę­gna­cyjne wła­ści­wo­ści olejku z jałowca?

Profilaktyka zdrowia

Aktualizacja:
Olejek z jałowca

Ete­ryczny ole­jek z jałowca pozy­skuje się z owo­ców i igieł jałowca pospo­li­tego. Wystę­puje prak­tycz­nie na całej pół­kuli pół­noc­nej. Wyko­rzy­sty­wany jest jednak od wie­ków na całym świe­cie ze względu na jego wszechstronne zasto­so­wa­nie.

Ole­jek jałow­cowy zawiera bar­dzo dużo cen­nych skład­ni­ków aktyw­nych, m.in. ter­pi­neol (naj­waż­niej­sza sub­stan­cja), alfa­-pi­nen, kana­di­nol, limo­nene, mir­cen oraz sabi­nen. Cechuje go świeży, korzenno-pie­przny zapach. Ma sze­reg leczniczych i pielęgnacyjnych wła­ści­wo­ści, w tym: anty­sep­tyczne, regu­lujące ciśnie­nie krwi, a także prze­ciw­bó­lowe. Warto więc mieć go w swo­jej apteczce!

Jało­wiec – wła­ści­wo­ści

Jało­wiec ma wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze – oddzia­łuje na zdro­wie czło­wieka w wielu aspek­tach. Ma działanie anty­sep­tyczne, a także napo­tne, dzięki czemu może być sto­so­wany w lecze­niu infek­cji dróg odde­cho­wych. Wyka­zuje również silne właściwości lecznicze w przy­padku infek­cji i podraż­nień w jamie ust­nej. Jego skład­niki przy­spie­szają goje­nie ran. Bar­dzo dobrze wspo­maga lecze­nie chorób skór­nych, takich jak np. trą­dzik mło­dzień­czy czy roz­stępy. Działa także roz­kur­czowo, dla­tego pomaga przy nadmier­nym napię­ciu mię­śni, skur­czach, i bólach men­stru­acyj­nych. Oczysz­cza orga­nizm z tok­syn zarówno dzięki dzia­ła­niu napo­tnemu, jak i moczo­pęd­nemu. Dodat­kowo wspo­maga lecze­nie infek­cji dróg moczo­wych. Olejek jałowcowy jest środ­kiem poprawiającym kon­cen­tra­cję, uspo­ka­ja­ją­cym i koją­cym zszar­gane nerwy. Regu­luje też ciśnie­nie krwi, dzięki czemu stanowi dobry śro­dek lecz­ni­czy na reu­ma­tyzm, dnę mocza­nową i zapa­le­nie sta­wów. Ponadto, igły i owoce jałowca poma­ga­jące wal­czyć z bez­sen­no­ścią.

Jało­wiec – zasto­so­wa­nie

Ole­jek z jałowca można wyko­rzy­stać jako śro­dek wspomagający w lecze­niu wielu cho­rób. Bardzo często stosowany jest w stanach zapalnych dróg moczo­wych, w przy­padku nadmier­nego zatrzy­mywa­nia wody w orga­nizmie i powsta­łych przez to obrzę­ków, a także przy dokucz­li­wych skur­czach. Ole­jek jałow­cowy pomaga również zwal­czyć objawy prze­zię­bie­nia, takie jak katar i kaszel. Dzięki niemu możliwe jest zredukowanie nie­przy­jemnego zapachu z ust. Zale­ca się go także w przy­padku ner­wo­wo­ści i bez­sen­no­ści. Warto zazna­czyć, że kąpiele w wodzie z dodatkiem olejku z jałowca poma­gają przy ner­wo­bó­lach i bólach reu­ma­tycz­nych. Co ciekawe, ole­jek jałow­cowy ma sze­ro­kie zasto­so­wa­nie nie tylko w medy­cy­nie, lecz także w kosme­tyce. Sta­nowi skład­nik środ­ków przeciwtrą­dzikowych, kosmetyków dla cery tłu­stej i mie­sza­nej oraz pro­duk­tów anty­cel­lu­li­to­wych. Wpływa też pozy­tyw­nie na kon­dy­cję wło­sów i skóry głowy – rege­ne­ruje je i niwe­luje łupież. Kąpiel dla zmę­czo­nych stóp w wodzie z olej­kiem z jałowca przy­nie­sie im ulgę i odprę­że­nie.

Spo­sób uży­cia olejku z jałowca

Natu­ralnych olejków ete­rycz­nych nie powinno się nano­sić bez­po­śred­nio na skórę, bez roz­cień­cza­nia. Aby wyko­nać masaż z olej­kiem jałowcowym, wystarczy połą­czyć go z olej­kiem bazo­wym. Dobrze spraw­dzi się olej z awo­kado, mig­da­łów lub jojoba. Należy wymie­szać 3–5 kro­pli olejku ete­rycznego z bazą. Ole­jek jałow­cowy może być dodany do kąpieli – 5 kro­pli olejku z 15 kro­plami olejku bazo­wego na ⅓ stan­dar­do­wej wanny wody. Ten ole­jek ete­ryczny można wyko­rzy­stać także do inha­la­cji za pomocą inha­la­tora, kominka aro­ma­te­ra­peu­tycz­nego lub poprzez doda­nie do pojem­nika z wrząt­kiem kilku kro­pli olejku. Jak wspo­mniano wcze­śniej, wykonuje się rów­nież z niego płu­kankę do ust i wzbo­gaca nim kosme­tyki, np. kremy czy balsamy. Ole­jek z jałowca jest pro­duk­tem prze­zna­czo­nym jedy­nie do użytku zewnętrz­nego.

Prze­ciw­wska­za­nia do sto­so­wa­nia olejku jałow­co­wego

Ole­jek jałow­cowy nie może być sto­so­wany przez kobiety w ciąży, ponie­waż ma wła­ści­wo­ści poronne. Nie należy go także uży­wać w cza­sie kar­mie­nia pier­sią. W razie zaob­ser­wo­wa­nia reak­cji aler­gicz­nej na ole­jek z jałowca (naj­czę­ściej w postaci stanu zapalnego skóry i opu­chli­zny) powinno się nie­zwłocz­nie zaprze­stać lecze­nia nim. Uczulenie może pojawić się po jednorazowym użyciu lub dłuższym stosowaniu olejku.

Gdzie kupić ole­jek z jałowca?

Olejek z jałowca jest łatwo dostępny w Pol­sce. Można kupić go w wielu aptekach i skle­pach ofe­ru­ją­cych natu­ralne kosme­tyki. Jest do nabycia rów­nież w inter­ne­cie. Warto wybie­rać pro­dukty naturalne, pocho­dze­nia orga­nicz­nego, bo gwarantuje to bez­pie­czeń­stwo i skuteczność sto­so­wa­nego olejku. Co cie­kawe ole­jek jałow­cowy może być przy­go­to­wany samo­dziel­nie, ze względu ­po­wszech­ne występowanie jałowca pospo­li­tego w naszym kraju.

Zobacz też:

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości