Diety i odchudzanie

Jak schud­nąć 3 kg w krót­kim cza­sie i zacho­wać zdro­wie?

Diety i odchudzanie

Aktualizacja:
OJO Images RFSam Edwards/Getty Images

Urlop tuż-tuż? A może przed tobą impreza, na któ­rej chcesz wyglą­dać sza­łowo w obci­słej sukience? Nie przej­muj się kil­koma dodat­ko­wymi kilogramami i fałdką na brzuchu. Sprawdź, jak schud­nąć 3 kg w tydzień zdrowo i bez­piecz­nie.

Schud­nąć 3 kg w tydzień można jedy­nie na początku diety. W póź­niej­szych eta­pach tempo spadku masy ciała będzie mniej­sze.

Czy można bez­piecz­nie schud­nąć 3 kg w tydzień?

Spe­cja­li­ści reko­men­dują, aby utrata wagi wahała się mię­dzy 0,5 a 1 kg tygo­dniowo, dla­tego bar­dziej zasadne byłoby pyta­nie, jak schud­nąć 3 kg w mie­siąc w bez­pieczny spo­sób. Warto jed­nak zaznaczyć, że u wielu osób docho­dzi do zatrzy­my­wa­nia wody w orga­ni­zmie. Na początku diety to wła­śnie ona jest usu­wana z orga­ni­zmu, dla­tego można zaob­ser­wo­wać bar­dzo szyb­kie, dające satysfakcję rezul­taty. Zrzu­ce­nie 3 kg w tydzień jest moż­liwe bez uszczerbku na zdro­wiu, należy jed­nak pamię­tać, że po powro­cie do daw­nego stylu żywie­nia kilo­gramy wrócą wraz z obrzę­kiem wywo­ła­nym nadmia­rem wody w orga­ni­zmie. Co ważne, nie należy sto­so­wać gło­dó­wek w celu szybkiej redukcji masy ciała. W tym cza­sie docho­dzi do spa­la­nia mię­śni, a maga­zy­nowania tłusz­czu, dla­tego moż­liwe jest zmniej­szenie wagi (mię­śnie są cięż­sze od tłusz­czu). Ciało jednak nie wygląda zbyt atrak­cyj­nie, a orga­nizm jest wycień­czony. Nie stosuj popu­lar­nych w inter­ne­cie diet odchudzających i postów.

Jak szybko schud­nąć 3 kg? Kilka zasad żywie­nio­wych

Niezalecane jest stosowanie nisko­ka­lo­rycz­nych diet, które według spe­cja­li­stów nie są odpo­wie­dzią na pyta­nie, jak schud­nąć 3 kg w tydzień. Z jadło­spisu należy jednak wykre­ślić sól oraz wysoko prze­two­rzone pro­dukty, takie jak: żyw­ność typu fast food, chipsy, wędliny, żółte sery itp., ponieważ one rów­nież zawie­rają bar­dzo dużo soli. Nie należy także uży­wać zbyt dużej ilo­ści tłusz­czu oraz jeść sło­dy­czy i pić słod­kich napoi. Do diety warto włą­czyć duże ilo­ści otrę­bów i pro­duk­tów boga­tych w błon­nik, regulujących pracę układu pokarmowego. Ważne jest spożywanie sporych ilości surowych owo­ców i warzyw, a także chu­dego nabiału i mięsa. Należy pamięć o wypi­ja­niu dużej ilo­ści wody i napa­rów zio­ło­wych, które przy­spie­szają usu­wa­nie nadmiaru wody z orga­ni­zmu, a co za tym idzie, sprzy­jają reduk­cji obrzę­ków i zmniej­szeniu się masy ciała. Warto pamię­tać, że defi­cyt kalo­ryczny jest istotny przy odchudzaniu. Aby obli­czyć jego pra­wi­dłowy poziom, warto sko­rzy­stać z bez­płat­nych inter­ne­to­wych kal­ku­la­to­rów bądź skon­sul­to­wać się z die­te­ty­kiem. By przyspieszyć odchu­dza­nie, nie należy sto­so­wać suple­men­tów dostęp­nych w aptece, pozwa­la­ją­cych na szyb­szą utratę tkanki tłusz­czo­wej. Dużo lepiej w tym celu spraw­dzą się natu­ralne skład­niki, takie jak ostre przy­prawy – należy jed­nak pamię­tać, by nie sto­so­wać ich zbyt wiele, gdyż mogą wywo­łać cho­roby układu pokar­mo­wego, oraz zie­lona her­bata.

Jak zrzu­cić 3 kg? Pomocna aktyw­ność fizyczna

Zarówno na początku diety, kiedy chud­nie się naj­szyb­ciej, jak i na jej dal­szych eta­pach, bar­dzo ważna jest aktyw­no­ści fizyczna, która pozwala na przy­spie­sze­nie efek­tów jej dzia­ła­nia. Wśród sportów pozwa­la­ją­cych na uspraw­nie­nie reduk­cji tkanki tłusz­czo­wej bar­dzo czę­sto wymie­nia się: car­dio, pły­wa­nie, aerobik, jazdę na rol­kach, jazdę na rowe­rze czy squ­asha. Bar­dzo przy­jemnymi dla wielu osób aktyw­no­ściami fizycznymi są także: spa­cery, taniec i zumba. Wszystkie pozwa­lają na przy­spie­sze­nie usu­wa­nia wody z orga­ni­zmu, a także spa­la­nie tkanki tłusz­czo­wej. Oprócz aktyw­no­ści fizycz­nej bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem pozwa­lającym na przy­spie­sze­nie meta­bo­li­zmu są chłodne kąpiele i masaże ujędr­nia­jące oraz prze­ciw­cel­lu­li­towe, które możesz wyko­nać samo­dziel­nie np. pod­czas kąpieli.

Wiem, jak schud­nąć szybko 3 kg. Czy grożą mi jakieś powikłania?

Aby być pew­nym, że dieta nie jest zbyt restryk­cyjna, należy zapamię­tać, że utrata 3 kg tygo­dniowo moż­liwa jest tylko przez pierw­sze 1–2 tygo­dnie trwa­nia diety. Po tym cza­sie z orga­ni­zmu usu­nięty zostaje nadmiar wody i spa­lana jest tkanka tłusz­czowa. To powolny pro­ces, dla­tego nie­za­le­cane jest dłu­go­fa­lowe zmniej­szenie masy ciała o wię­cej niż 1 kg tygo­dniowo. Dłu­go­tr­wałe szyb­kie chud­nię­cie może dopro­wa­dzić do wielu powikłań i być bar­dzo groźne dla zdro­wia, a nawet życia. Bar­dzo czę­sto docho­dzi do odwod­nie­nia, a także niedożywie­nia. Kon­se­kwen­cjami zbyt małej ilo­ści skład­ni­ków odżyw­czych w poży­wie­niu (lub jego zbyt małej ilo­ści ogól­nie) mogą być ane­mia, a także zabu­rze­nia rytmu pracy serca. Bardzo restryk­cyjna dieta może dopro­wa­dzić także do roz­woju kamicy żół­cio­wej oraz redukcji masy mię­śniowej na sku­tek czer­pa­nia z niej ener­gii.

Zobacz też:

Zdrowa i tania dieta? Przedstawiamy 10 sposobów na to, jak ją wprowadzić

W czym tkwi sekret skutecznego odchudzania?

Rewolucja żywieniowa Doktor Ani: "Chodzi o to, żeby jeść świadomie i mieć świadomość konsekwencji"

Zobacz wideo: Ćwiczenia przy desce do prasowania

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: OJO Images RF

Pozostałe wiadomości