Ślub i wesele

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby zawrzeć ślub z obcokrajowcem?

Ślub i wesele

Fot. JovanaT / Getty Images

Ślub z obcokrajowcem to w Polsce coraz częstsza sytuacja. Taka uroczystość wymaga przygotowania i dostarczenia do urzędu dokumentów obu małżonków. Niektóre z nich należy zdobyć w ojczyźnie cudzoziemca lub pozyskać w sądzie. Jak wygląda ślub, w czasie którego nie wszyscy znają język polski?

Śluby z obywatelami innych państw stały się częstsze, zwłaszcza kiedy otworzyły się granice Unii Europejskiej, a młodzi ludzie zaczęli wyjeżdżać na studia do innych krajów i tam poznawać swoje drugie połowy. Pary często decydują się na ślub i wybierają państwo, w którym chcą osiąść. Zawarcie małżeństwa w Polsce przez obywatela polskiego i cudzoziemca nie jest skomplikowane, choć wymaga czasu, żeby skompletować wszystkie niezbędne dokumenty.

Więcej:

Ślub z obcokrajowcem w Polsce to także doskonała okazja, żeby pokazać małżonkowi, jakie zwyczaje weselne panują w naszym kraju.

Jak wygląda ślub z obcokrajowcem?

Pierwszym krokiem na drodze do zawarcia małżeństwa między obywatelem Polski a obcokrajowcem jest skompletowanie dokumentów oraz złożenie ich w urzędzie stanu cywilnego. Ślub cywilny z obcokrajowcem w Polsce wymaga przedstawienia zaświadczeń: o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa oraz o nazwisku, jakie będzie nosić małżeństwo oraz ich dzieci. Wedle zasad dokumenty powinny być złożone co najmniej miesiąc przed planowaną datą ślubu . W uzasadnionych przypadkach kierownik urzędu stanu cywilnego może wyrazić zgodę na przyspieszenie terminu ceremonii.

W trakcie ślubu w urzędzie obecnych musi być dwoje pełnoletnich świadków, posługujących się ważnymi dowodami osobistymi. Świadkiem może zostać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, choć co do zasady powinna rozumieć język polski. Jeśli tak nie jest, należy zapewnić obecność tłumacza przysięgłego. Również wstępujący w związek małżeński obcokrajowiec, który nie zna języka polskiego, musi przejść przez wszystkie formalności przy pomocy tłumacza przysięgłego. Ślub odbywa się w urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku ślubu konkordatowego w wybranej świątyni.

Należy pamiętać o dopilnowaniu kwestii prawnych związanych z odbiorem aktu małżeństwa, który jest podstawą do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce.

Jakie dokumenty potrzebna są do zawarcia ślubu cywilnego z obcokrajowcem?

Ślub z obcokrajowcem w Polsce wiąże się z koniecznością skompletowania dokumentów, zarówno przez obywatela Polski, jak i cudzoziemca. Ważne, żeby procedurę rozpocząć odpowiednio wcześnie, ponieważ niektóre dokumenty muszą być wydane przez właściwe urzędy w ojczyźnie obcokrajowca lub jeśli nie ma takiej możliwości, przez polskie sądy. Przed wyznaczeniem terminu ślubu do urzędu należy dostarczyć:

  • dokumenty tożsamości osób chcących zawrzeć małżeństwo,
  • odpisy aktów urodzenia przyszłych małżonków – w przypadku cudzoziemca dokument musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie z kraju cudzoziemca o możliwości zawarcia przez niego małżeństwa w Polsce, wedle prawa obowiązującego w jego ojczyźnie – jeśli kraj cudzoziemca nie wydaje takich zaświadczeń, przyszły małżonek może udać się do sądu rejonowego i uzyskać zwolnienie z obowiązku przedłożenia tego dokumentu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 84 zł.

Osoby, które były już w związku małżeńskim muszą dostarczyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Jeśli rozwodnikiem jest obcokrajowiec, dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Jak zawrzeć ślub konkordatowy z obcokrajowcem?

Pary, które decydują się na ślub konkordatowy, powinny w wybranej świątyni złożyć wymagane przez kościół lub związek wyznaniowy dokumenty. Potrzebne będzie również zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego, mówiące o braku przeciwwskazań do zawarcia tego małżeństwa.

Ponadto, lepiej ze sobą zabrać dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób, które planują małżeństwo. Konieczne zaświadczenia do ślubu konkordatowego z obcokrajowcem to:

  • odpisy aktów urodzenia przyszłej pary młodej – do aktu urodzenia obcokrajowca należy dołączyć również tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego ,
  • osoby rozwiedzione muszą dołączyć odpis skróconego aktu małżeństwa z dopiskiem o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia o rozwodzie z sądu,
  • wdowcy załączyć powinni odpis aktu zgonu współmałżonka, a osoby, których małżeństwa zostały unieważnione, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu,
  • obcokrajowcy muszą dodatkowo przedstawić zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia małżeństwa w Polsce.

Przed ślubem należy złożyć także dowód uiszczenia opłaty (84 zł) za akt małżeństwa.

W czasie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa ksiądz zobowiązany jest dostarczyć podpisane przez niego, młode małżeństwo i świadków zaświadczenie do urzędu stanu cywilnego, w celu przygotowania aktu małżeństwa, które jest podstawą do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości