Porady

Umowa o pracę na czas określony – kiedy mamy do niej prawo i na jaki okres może zostać podpisana?

Porady

Aktualizacja:
Fot: PeopleImages / gettyimages.com

Umowa o pracę na czas określony to forma współpracy między pracodawcą a pracownikiem, która wiąże się z określonymi zobowiązaniami z obu stron. Większość przepisów dotyczących zatrudniania pracowników znajduje się w ustawie zwanej Kodeksem pracy – to właśnie tam znajdziemy informacje określające kiedy i na ile taka umowa powinna zostać zawarta – oraz w jaki sposób może zostać rozwiązana.

Content: Ta forma zatrudnienia często jest wynikiem wcześniejszej współpracy w ramach umowy zlecenia lub umowy o pracę na okres próbny. Pracodawca, decydując się na wręczenie pracownikowi umowy na czas określony , musi liczyć się z konsekwencjami, jak konieczność opłacenia składek do ZUS oraz uwzględnienie w umowie okresu wypowiedzenia, którego długość zależna jest od stażu pracy.

Kiedy umowa o pracę na czas określony?

Umowa o pracę – jako taka – powinna zostać zawarta wtedy, gdy występują ku temu odpowiednie przesłanki. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy są to: wyraźne określenie przez pracodawcę godzin pracy oraz miejsca wykonania pracy oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jej przebiegiem. Przykład? Jeśli mamy z góry narzucone godziny pracy, a wykonywane przez nas zadania mają charakter stały – zaś ich przebieg nadzoruje przedstawiciel pracodawcy i nie mamy wpływu na miejsce wykonania naszych zadań, mamy prawo uważać, że zawarliśmy umowę o pracę, nawet jeśli nie został nam wręczony odpowiedni dokument. W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy w danej sytuacji przysługuje nam umowa o pracę czy też nie, warto skonsultować się z ekspertem od prawa pracy (lub np. Państwową Inspekcją Pracy) – zanim zgodzimy się na przykład na umowę cywilnoprawną, dającą nam mniej przywilejów.

Ile może trwać umowa na czas określony?

Kodeks pracy nie zawiera przepisu, który mówiłby, ile czasu może trwać każda pojedyncza umowa o pracę na czas określony , ale jasno określa maksymalną liczbę takich umów z jednym pracodawcą oraz maksymalny łączny czas ich trwania. Może więc zawrzeć z pracownikiem najwyżej trzy umowy na czas określony – nie licząc umowy na okres próbny – i mogą one w sumie obejmować okres nie dłuższy niż 33 miesiące. Po ich upływie, jeśli pracodawca chce kontynuować współpracę na zasadzie umowy o pracę, powinien zaoferować umowę o pracę na czas nieokreślony.

Trzecia umowa na czas określony jest więc jak najbardziej legalnym rozwiązaniem.

Umowa na czas określony a okres wypowiedzenia

Pracownicy często zastanawiają się, jakiej długości okres wypowiedzenia gwarantuje umowa na czas określony . Tymczasem jest on zależny nie tyle od tego, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony, ale od stażu pracy u danego pracodawcy. Wynosi on:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata;

Umowa o pracę – czy wypowiedzenie obowiązuje w każdym przypadku?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, którego długość jasno określa Kodeks pracy, obowiązuje jako zabezpieczenie każdej ze stron przed sytuacją, w której pracownik traci pracę z dnia na dzień – lub pracodawca zostaje z dnia na dzień bez pracownika.

Może się jednak zdarzyć, że natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę na czas określony – zanim wygaśnie ona samoistnie lub zanim skończy się okres wypowiedzenia, po tym, jak umowa została wypowiedziana przez jedną ze stron – będzie na rękę zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy pracownik znajdzie inną, bardziej satysfakcjonującą go pracę, a dotychczasowy pracodawca nie jest zadowolony z jego pracy – lub i tak znalazł już kogoś na jego miejsce, wiedząc wcześniej o fakcie poszukiwania pracy przez zatrudnionego. Wtedy, za obustronną zgodą, umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Może też zdarzyć się sytuacja skutkująca natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony z winy pracownika. To niesławny 52 artykuł Kodeksu pracy, który wymienia trzy główne okoliczności, w których pracodawca nie musi zachowywać okresu wypowiedzenia. Są to przypadki:

- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

- popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Umowa o pracę na czas określony – wypowiedzenie – co powinno zawierać?

Przede wszystkim dokument wypowiedzenia umowy na czas określony powinien zawierać informację o woli strony do rozwiązania umowy, a więc jasno wyrażony komunikat o fakcie jej rozwiązania. Musi też znaleźć się na nim informacja o przyczynie rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca podczas wręczania wypowiedzenia powinien też zadbać o obecność świadków, którzy w razie rozprawy w sądzie pracy potwierdzą, że pracownik rzeczywiście został poinformowany o fakcie rozwiązania z nim umowy.

Bibliografia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości