Porady

Aktualne przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Porady

Aktualizacja:
Fot. Getty Images/Tomaz Levstek;

Czy wiesz, że budynek musi być użytkowany w sposób zgodny z wymogami ochrony przeciwpożarowej, która aktualnie obowiązuje? Jest to niezależne od terminu zakończenia budowy czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Warto zatem znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe.

Przepisy przeciwpożarowe obowiązują na terenach, w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Przepisy przeciwpożarowe – ustawa

Przepisy przeciwpożarowe reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W myśl art. 1 tej ustawy ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Działania te mają polegać na zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnieniu sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzeniu działań ratowniczych.

Ustalona przez ustawę ochrona przeciwpożarowa dotyczy osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji - użytkowników oraz właścicieli i zarządców - budynków, obiektów lub terenów.

Przepisy przeciwpożarowe – kategorie zagrożenia ludzi

Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej określamy kategoriami zagrożenia ludzi (ZL). Klasyfikacja ta wskazuje stopień niebezpieczeństwa pod względem użytkowania lub możliwości ewakuacji ludzi przebywających w wymienionych budynkach. Podział budynków zgodnie z tymi kategoriami określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zawiera ono również warunki techniczne, które powinny spełnić obiekty poszczególnych grup. Kategorie zagrożenia ludzi dzielą się na:

· ZL I – budynki użyteczności publicznej, które zawierają pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50 osób,

· ZL II – budynki użyteczności publicznej przeznaczone do użytku osób, które mają ograniczone zdolności poruszania się, np. żłobki, przedszkola, domy seniorów, hospicja, szpitale,

· ZL III – inne budynki użyteczności publicznej,

· ZL IV – budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne,

· ZL V – budynki zamieszkania zbiorowego.

Przepisy przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej

Przepisy przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej różnią się od przepisów dotyczących budynków mieszkalnych przede wszystkim stopniem zaawansowania ochrony przeciwpożarowej. Budynki użyteczności publicznej są to obiekty takie jak: urzędy, szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki kultury, kościoły, sklepy.

Zgodnie z art. 4 ustawy obowiązkami właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu są:

· przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

· wyposażenie obiektów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

· zapewnienie konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

· zapewnienie osobom przebywającym w obiektach bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,

· przygotowanie obiektów do prowadzenia akcji ratowniczej,

· zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

· ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Przepisy przeciwpożarowe w domach jednorodzinnych

Budynki mieszkalne jednorodzinne nie są objęte bardzo restrykcyjnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej. Nie muszą być m.in. wyposażone w gaśnice, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, czujki dymu, gazu, czadu – choć niektóre z tych rozwiązań są zalecane. Przede wszystkim należy pamiętać, że projekt budynku musi uwzględniać normy przeciwpożarowe. Ponadto właściciele domów jednorodzinnych zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi są zobowiązani do okresowego sprawdzania instalacji sanitarnych: wodnej i kanalizacyjnej, wodociągowej przeciwpożarowej, gazowej, grzewczej i chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej, sprężonego powietrza, spalinowej, olejowej.

Przepisy przeciwpożarowe w bloku mieszkalnym

Stopień ochrony przeciwpożarowej w bloku mieszkalnym zależy głównie od wysokości budynku. Im jest wyższy, tym większą ochronę należy zapewnić ludziom w nim mieszkającym. Przepisy nie wymagają w budynkach mieszkalnych stosowania gaśnic, jednak są one polecane. Zalecane jest też wyposażenie budynków mieszkalnych w stałe urządzenia gaśnicze, systemy sygnalizacji pożaru, czujników dymu, czadu, detektorów gazu. Przepisy przeciwpożarowe w bloku mieszkalnym wskazują, że mieszkańcy w razie pożaru muszą mieć zapewnioną możliwość ewakuacji lub przetrwania pożaru w pomieszczeniach mieszkalnych.

Przepisy przeciwpożarowe w hotelu

Aktualne przepisy przeciwpożarowe w hotelu wymagają, aby zainstalować w nim urządzenia sygnalizacji pożarowej, takie jak czujki dymu, płomienia, gazu oraz zapewnić bezpieczeństwo i możliwość sprawnej ewakuacji ludzi przebywających w budynkach hotelowych. Poza tym ochrona przeciwpożarowa hoteli polega na: ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru, zapewnieniu trwałości konstrukcji budynku w czasie pożaru, umożliwieniu ekipom ratowniczym sprawnego dotarcia do miejsca pożaru, ograniczeniu stosowania łatwopalnych materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz hotelu oraz zapewnieniu odpowiedniej ilości środków gaśniczych.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości