Porady

Rozwody i rozstania. Jak podzielić wspólny majątek? Jak przygotować pozew rozwodowy?

Porady

Aktualizacja:

Zwrot sukni ślubnej, kolekcji komiksów, a nawet pieniędzy za operację piersi, o co jeszcze kłócimy się przy rozstaniu lub rozwodzie? Jak prawo reguluje taką sytuację? Poprawnie napisany wniosek o rozwód składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to wyszczególnione w podpunktach żądania powoda, a druga to uzasadnienie dla sądu. Wniosek o rozwód powinien zawierać również informację, czy rozwód ma być zasądzony z orzeczeniem o winie czy bez. W Dzień Dobry TVN rozmawialiśmy o tym z adwokatem Martą Trzęsimiech-Kocur, która prowadząca bloga o tematyce rozwodowej.

Zobacz też: Czat z adwokatem - Martą Trzęsimiech-Kocur >>> 

To, jak powinien zostać napisany pozew o rozwód, zależy od kilku czynników: czy małżeństwo ma małoletnie dzieci, czy ma wspólne mieszkanie. W pozwie o rozwód powinny zostać uwzględnione żądania dotyczące powierzenia władzy rodzicielskiej, zasądzenia alimentów, uregulowania kontaktów. Wszystkie te punkty muszą zostać stosownie rozwinięte we wniosku rozwodowym. Niejednokrotnie zaleca się zasięgnięcie porady adwokata, który wyjaśni wszelkie nieścisłości i pomoże przygotować poprawny pozew rozwodowy.

Istotne elementy pozwu o rozwód

Pozew o rozwód jest pismem procesowym , co oznacza, iż musi bezwzględnie zawierać pewne wymagane elementy. W przypadku wniosku o rozwód są to:

  • oznaczenie sądu (nazwa i adres odpowiedniego sądu) – pozew kierowany jest do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, a jeśli takie nie istnieje, sądem właściwym jest sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego;
  • dane osobowe stron – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz PESEL powoda; jeśli występują pełnomocnicy – także ich imiona i nazwiska;
  • oznaczenie rodzaju pisma – w tym przypadku jest to wniosek o rozwód;
  • wskazanie żądania oraz podanie, z czyjej winy rozwód powinien być orzeczony; może być także przeprowadzony rozwód bez orzekania o winie;
  • dane świadków – jeżeli powód chce pozwać świadków, powinien zawrzeć we wniosku rozwodowym informację o konieczności ich przesłuchania oraz podać ich dane osobowe;
  • uzasadnienie pozwu – wyjaśnienie, dlaczego nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego;
  • opisanie sytuacji finansowej, a jeśli konieczne jest zasądzenie alimentów na małoletnie dzieci, należy także opisać ich potrzeby;
  • informacje dotyczące wspólnych dzieci – należy podać liczbę dzieci, ich wiek i płeć;
  • załączniki – do pozwu należy dołączyć akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, zaświadczenia o zarobkach itp.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Składając do sądu wniosek o rozwód, powód powinien określić, czy wnosi o rozwód z orzeczeniem winy , czy też składa pozew o rozwód bez orzekania o winie . Ma to zasadniczy wpływ na długość trwania postępowania – zazwyczaj rozwód z orzekaniem o winie oznacza dłuższe postępowanie. Rozwód może być orzeczony z winy męża, żony, obu stron lub żadnej. Warto pamiętać, że przeprowadzenie rozwodu z orzeczeniem winy jednego z małżonków wiąże się z zebraniem i przedstawieniem materiału dowodowego, przesłuchaniem świadków, a ponadto z oceną zachowania i postępowania małżonków podczas trwania małżeństwa. Jeśli powód nie wnosi o orzeczenie winy, powinien to zaznaczyć we wniosku. Brak takiej informacji skutkuje koniecznością orzeczenia przez sąd, czy i które z małżonków winne jest rozpadowi małżeństwa.

Rozwód a dzieci

Orzekając rozwód, sąd musi podjąć decyzję w sprawie całej rodziny, w tym wspólnych dzieci małżonków. Podstawą jest art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, iż sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, a także o kontaktach rodziców z dzieckiem. W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, powód musi zawnioskować w pozwie rozwodowym o ustalenie opieki nad dzieckiem. Sąd na wniosek powoda może przyznać prawo do opieki obojgu rodzicom lub jednemu, ograniczając prawa do opieki drugiemu. Często małżonkowie sami dochodzą do porozumienia w tej kwestii, sąd zaś przychyla się do wniosku. Jeśli władza jednego z rodziców zostaje ograniczona, sąd ustala sposób kontaktowania się z dzieckiem. Pozew o rozwód i alimenty to kolejna kwestia warta rozpatrzenia. Zazwyczaj wraz z rozwodem zasądzane są także alimenty na dzieci, czyli kwoty, które małżonkowie muszą ponosić na wychowanie dzieci.

Rozwód – podział majątku

Podział majątku po rozwodzie to jeden z bardziej newralgicznych punktów sprawy rozwodowej. Podział majątku przy rozwodzie często bywa zarzewiem konfliktu – najlepiej, jeśli małżonkom wcześniej uda się dojść do porozumienia w tej kwestii, a w sądzie jest to tylko czystą formalnością. W sytuacji, gdy kwestie finansowe są skomplikowane i mogłyby spowodować wydłużenie sprawy rozwodowej, podział majątku może nastąpić podczas odrębnego postępowania sądowego.

Czego unikać w pozwie rozwodowym?

Jak wnieść sprawę o rozwód ? Przede wszystkim pisząc poprawny i dobrze skonstruowany pozew rozwodowy. Wniosek o rozwód, który ma zostać złożony w sądzie, ma odnosić się do faktów, nie zaś do stanów uczuciowych powoda. Ocenę zachowania współmałżonka lepiej na tym etapie zachować dla siebie, a co najważniejsze, nie należy w pozwie wyrażać się o pozwanym w sposób negatywny czy nieprzychylny. Należy pamiętać, by we wniosku zawrzeć uzasadnienie pozwu o rozwód i sprawdzić go pod kątem braków formalnych. Ważne jest, aby dołączyć do pozwu wszystkie niezbędne dokumenty do rozwodu. Jeśli osoba składająca wniosek nie jest pewna, czy poradzi sobie z napisaniem poprawnego pozwu, powinna skonsultować się z adwokatem.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images/David Cleveland;

Pozostałe wiadomości