Motoryzacja

Rozliczenie składki OC po sprzedaży auta

Motoryzacja

Witthaya Prasongsin / GettyImages.com

Kierowcy chcieliby ubiegać się o zwrot składki OC, kiedy sprzedają auto z obowiązującą jeszcze przez jakiś czas polisą. Sprawdź, w jakiej sytuacji odzyskać składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli popularne ubezpieczenie OC ma za zadanie chronić osobę, która może zostać poszkodowana w wyniku wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej. W praktyce oznacza to, że w przypadku zderzenia, poszkodowany otrzyma pieniądze na pokrycie szkód od towarzystwa ubezpieczeniowego, którego polisę posiadał sprawca.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i trwa przez 12 miesięcy.

>>> Zobacz także:

Sprzedaż samochodu a zwrot składki z OC

Polisa OC przypisana jest do samochodu, a nie do jego właściciela. Jeżeli więc zamierza on sprzedać pojazd, to musi przekazać jego nabywcy wszystkie dokumenty, które dotyczą auta, w tym także ubezpieczenie OC. Oznacza to, że od momentu sprzedaży auta to kupujący może korzystać z wykupionej przez byłego właściciela pojazdu polisy OC do końca jej trwania. I to niezależnie od tego, czy termin jej ważności mija za 10 miesięcy czy 5 dni.

Nie sposób nie zauważyć, że taka sytuacja jest dla zbywcy pojazdu bardzo niekorzystna, ale prawo nie przewiduje zmiany tego rozwiązania. Dotychczasowemu właścicielowi auta pozostaje więc przed podpisaniem umowy sprzedaży samochodu ustalić, czy jego nabywca zamierza kupić ubezpieczenie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym i wypowiedzieć wcześniej zawartą umowę. Jeżeli tak, to sprzedający może odzyskać niewykorzystaną należną mu część składki. Warto jednak wiedzieć, że nawet jeżeli kupujący samochód początkowo stwierdzi, że chce kupić nową polisę, a po podpisaniu umowy sprzedaży auta zmieni zdanie, to zbywca nie może go przymusić do dotrzymania obiecanego słowa.

Jeżeli sprzedawca nie chce narażać się na ewentualne niedotrzymanie słowa przez nabywcę, to może po prostu doliczyć cenę OC do ceny sprzedawanego samochodu.

Wysokość zwróconej składki OC po sprzedaży samochodu

W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu, zbywcy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia - proporcjonalnie do pozostałego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Ubiegając się o zwrot składki OC po sprzedaży samochodu, należy jednak pamiętać, że zwrot ten naliczany jest nie od daty jego zbycia, ale od daty wypowiedzenia umowy przez nowego właściciela auta.

Nabywca samochodu powinien dostarczyć rezygnację z kontynuacji ubezpieczenia OC w formie pisemnej.

Termin zwrotu składki OC po sprzedaży samochodu

Składka powinna być zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Link4 ułatwia ubezpieczonemu przekazanie dokumentów niezbędnych do zwrotu składki dzięki zamieszczonemu na stronie towarzystwa formularzowi , w którym należy podać obligatoryjnie:

1) swoje imię i nazwisko,

2) numer polisy, a także

3) numer konta bankowego.

fot. LINK4

Autor: Adrianna Kowalczyk

Pozostałe wiadomości