Styl życia

Otręby gry­czane - pyszne źró­dło błon­nika

Styl życia

Aktualizacja:
fcafotodigital/ Getty Images

Spe­cja­li­ści zale­cają włą­cze­nie otrę­bów do swo­jej diety. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się pszenne, a także owsiane. Warto jed­nak zwró­cić uwagę na otręby gry­czane, które sta­no­wią dosko­nałe źró­dło białka i błon­nika, mającego pozytywny wpływ m.in. na perystaltykę jelit.

Smak otrę­bów gry­cza­nych jest zbli­żony do kaszy gry­czanej. Z tego powodu świet­nie kom­po­nują się zarówno z daniami słod­kimi, jak i wytraw­nymi. Zaleca się spo­ży­wa­nie 2–3 łyżek otrę­bów dziennie – należy podzielić tę porcję na 2–3 posiłki w ciągu dnia.

Czym są otręby gry­czane? Jak je jeść?

Otręby gry­czane są pro­duk­tem powsta­ją­cym pod­czas prze­miału gryki na kaszę gry­czaną. Uwa­żane są za odpad, jed­nak dzięki swoim dro­go­cen­nym wła­ści­wo­ściom tra­fiły na rynek. Naj­czę­ściej można kupić je w for­mie suchych dro­bi­nek. Dostępne są w sklepach ze zdrową żywnością, dużych marketach spożywczych i w Internecie. Otręby gryczane mają wszech­stronne zasto­so­wa­nie w kuchni. Bar­dzo czę­sto wyko­rzy­stywane są jako doda­tek do jogur­tu natu­ral­nego, smo­othie i owsia­nki. Świetnie spraw­dzają się jako panierka do mięs oraz pro­dukt do zagęszczenia zup i sosów. Warto także wyko­rzy­stać je jako doda­tek do chleba lub bułek pie­czo­nych w domu. Otręby gry­czane dobrze spraw­dzają się także w pud­din­gach i plac­kach.

Skład­niki odżyw­cze dostar­czane przez otręby gry­czane

Otręby gry­czane są szcze­gól­nie pole­cane przez spe­cja­li­stów ze względu na cenne war­to­ści odżyw­cze. Jest to pro­dukt dostar­cza­jący bar­dzo dużo łatwo przy­swajalnego białka – w 100 gra­mach pro­duktu znaj­duje się go aż 36 gra­mów. Ponadto są one dobrym źró­dłem błon­nika pokar­mo­wego – 13 gra­mów na 100 gra­mów pro­duktu. Warto zazna­czyć, że otręby dostar­czają wiele wita­min i mine­ra­łów, m.in. witaminy z grupy B (tia­miny, rybo­fla­winy i nia­cyny) oraz: cynk, fos­for, krzem, magnez, wap­ń i żelazo. Co wię­cej, otręby gry­czane są dobrym źró­dłem poli­fe­noli, które wyka­zują silne dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyjne.

Otręby gry­czane – wła­ści­wo­ści

Otręby gry­czane są pro­duk­tem boga­tym w skład­niki odżyw­cze. Z tego powodu wyka­zują bar­dzo wszech­stronne wła­ści­wo­ści proz­dro­wotne. Ich spo­ży­wa­nie uwa­żane jest za świetny spo­sób na wzmoc­nie­nie odpor­no­ści. Dzięki temu zmniej­szone jest prawdopodo­bień­stwo zacho­ro­wa­nia na grypę czy prze­zię­bie­nie w okre­sie jesien­no­-zi­mo­wym. Mają także wła­ści­wo­ści roz­grze­wa­jące. Ponadto otręby wyka­zują dzia­ła­nie uszczel­nia­jące naczy­nia wło­so­wate i przy­spie­sza­jące rege­ne­ra­cję komó­rek. Dodatkowo popra­wiają stan kości i sta­wów. Dzięki zawar­to­ści poli­fe­noli pozwa­lają na spo­wol­nie­nie pro­cesu sta­rze­nia się orga­ni­zmu. Wyka­zują także dzia­ła­nie zmniej­sza­jące ryzyko wystą­pie­nia nowo­two­rów. Wywie­rają pozy­tywny wpływ na umysł – usprawniają pamięć i kon­cen­tra­cję, a także popra­wiają nastrój. Otręby gry­czane powinny być spo­ży­wane przez osoby na die­cie reduk­cyj­nej, ponie­waż wpły­wają pozy­tyw­nie na pro­ces prze­miany mate­rii oraz wspo­magają usu­wa­nie tok­syn z orga­ni­zmu. Błon­nik gry­czany również dobrze działa na roz­wój flory bak­te­ryj­nej w ukła­dzie pokar­mo­wym, zmniej­sza poziom złego cho­le­ste­rolu i pozwala unor­mo­wać ilość glu­kozy we krwi. Spe­cja­li­ści twier­dzą, że otręby gryczane powinny być spo­ży­wane przez osoby nie­do­ży­wione. Uważa się, że mają one dobry wpływ na płod­ność, zwłasz­cza u męż­czyzn. Co ważne, mają także pozytywne działanie na urodę. Zapobiegają wiot­cze­niu skóry i spraw­dzają się dobrze jako śro­dek łago­dzący jej cho­roby, takie jak liszaj czy trą­dzik. Zau­wa­żono, że niwe­lują wypa­da­nie wło­sów oraz pobu­dzają ich wzrost. Otręby gry­czane mają także pozy­tywny wpływ na paznok­cie – wzmac­niają je i zapo­bie­gają ich łama­niu.

Prze­ciw­wska­za­nia do spo­ży­wa­nia otrę­bów gry­cza­nych

Jak można zauwa­żyć powy­żej, otręby gry­czane są pro­duk­tem bar­dzo zdrowym, mają­cym pozy­tywny wpływ na zdro­wie i urodę. Warto jed­nak zazna­czyć, że mogą mieć wła­ści­wo­ści uczu­la­jące, dla­tego należy zacho­wać szcze­gólną ostroż­ność, wpro­wa­dza­jąc je do diety zarówno dzieci, jak i doro­słych. Nie są one zale­cane jako skład­nik diety osób zma­ga­ją­cych się z cho­ro­bami układu pokar­mo­wego, głównie z:

  • zapa­le­niem jelit,
  • zapa­le­niem trzustki,
  • zapa­le­niem żołądka,
  • zapa­le­niem wątroby,
  • refluk­sem żołąd­kowym.

Otręby gry­czane nie są również wska­zane dla osób z cho­ro­bami nerek i dróg moczo­wych. Według spe­cja­li­stów prze­ciw­wska­za­niem do ich spo­ży­wa­nia jest także ane­mia, czyli nie­do­krwi­stość.

Zobacz też:

Po grzybobraniu czas na przepisy Darii Ładochy

Zdrowe śniadanie i domowa granola. Pyszne dania Martyny Chomeckiej

Polędwica wieprzowa a'la MasterChef. Oto przepis, za który dałby się pokroić Jakub Kurzep

Autor: Adrianna Kowalczyk

Pozostałe wiadomości