Zasiłek pogrzebowy może odciążyć Twoje finanse w przypadku śmierci bliskiej osoby. Jak się o niego ubiegać?

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
zus.pl
Trumna

Zasiłek pogrzebowy jest zwrotem poniesionych kosztów za pochowanie bliskiej osoby. Część osób nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze i odciążyć swój budżet. Na czym polega ten zasiłek? Kto i jak może go dostać?

Zasiłek pogrzebowy bywa również nazywany zachowkiem i jest to to samo świadczenie. Jak można je uzyskać?

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, powiatowi, gminie, osobie prawnej z kościoła lub związku wyznaniowego, a także osobie obcej, jeżeli pokryły one koszty pogrzeby. Jako członków rodziny w tym przypadku uważa się: małżonków (również w separacji) rodziców (w tym ojczyma, macochę i osobę przysposabiającą), dzieci własne, przysposobione, drugiego małżonka i przyjęte w ramach rodziny zastępczej lub przyjęte na wychowanie; a także rodzeństwo, dziadkowie, wnuki i inne osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. 

Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych - co warto wiedzieć o tym święcie?
Wszystkich Świętych - co warto wiedzieć o tym święcie?
wideo 2/4

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny w wysokości 4 tysięcy złotych, niezależnie od tego, ile zapłaciliśmy za pogrzeb. Innym osobom i instytucjom, które pokryły koszt pogrzebu należy się zwrot w wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tysiące złotych. 

Jak się ubiegać o zasiłek pogrzebowy? Niezbędne dokumenty

Osoby, które chcą dostać zwrot pieniędzy za poniesione kosztów pogrzebu powinny wypełnić wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (który znajdziesz tutaj), a także załączyć:

 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 • dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Osoby, które ubiegają się o zasiłek pogrzebowy mają na to czas do 12 miesięcy od śmierci osoby, po której ów zasiłek przysługuje. W przypadku, gdy nie było możliwości zgłoszenia, np. w związku z późniejszym odnalezieniem zwłok, problemów z zidentyfikowaniem lub innych przyczyn niezależnych prawo wygasa po 12 miesiącach od dnia pogrzebu. Wypłata zasiłku zostanie wypłacona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od przesłania wniosku. 

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek można złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS i wybrać dokument Z-12. Następnie uzupełnić dane i złożyć dyspozycję sposobu korespondencji w tej sprawie. Wniosek należy podpisać za pomocą certyfikatu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego ePUAP. Następnie należy osobiście lub pocztą dostarczyć: 

 • odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Dokumentem do wypłaty zasiłku pogrzebowego może być wystawiony za granicą akt zgonu (natomiast nie może to być tymczasowy akt zgonu wystawiony za granicą),
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu; jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające Twój stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty) zawierające wymagane dane, dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
 • zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej, organizacji politycznej lub społecznej stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu przez te podmioty.

Dokumenty te należy dostarczyć do:

 • terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która ustalała prawo i wypłacała osobie zmarłej emeryturę, rentę, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, świadczenie przysługujące cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych, rentę socjalną lub
 • terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania, w przypadku śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub członka jej rodziny, albo śmierci osoby pobierającej zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego lub
 • do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która przekaże je do właściwej jednostki ZUS.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: zus.pl

Źródło zdjęcia głównego: GRECLAURENTIU/getty Images

Pozostałe wiadomości