Finanse i Praca

Matczyna emerytura - od kiedy, ile, dla kogo?

Finanse i Praca

Rząd przyjął projekt "Mama 4 plus", który dotyczy tzw. emerytur matczynych. Nowe przepisy ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym miały wejść w życie od początku stycznia 2019 roku. Ostatecznie ten termin przesunięto na 1 marca. Komu będzie przysługiwało to świadczenie? W jakiej wysokości? O zasadach przyznawania emerytur dla matek z czwórką dzieci mówił w Dzień Dobry TVN dziennikarz ekonomiczny TVN24 BiS Paweł Blajer.

Kto może ubiegać się o emeryturę matczyną?

Według projektu o świadczenie będą mogły się ubiegać osoby:

  • w przypadku kobiet: urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, nigdy nie pracowały zawodowo lub nie wypracowały minimalnej emerytury oraz osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. O świadczenie będą się także mogli starać ojcowie po osiągnięciu 65 lat, ale warunkiem jest jednak to, że - w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci bądź długotrwałego zaprzestania ich wychowania przez matkę - wychowali co najmniej czworo dzieci;
  • nie posiadają niezbędnych środków utrzymania;
  • są obywatelami Polski albo posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo cudzoziemcami, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu nie będzie przysługiwała emerytura matczyna?

Świadczenie nie będzie przysługiwało osobie:

  • którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na długoletnie odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dziećmi;
  • skazanej lub która w wyniku alkoholizmu, narkomanii przebywała lub przebywa w celu leczenia, rehabilitacji w publicznych placówkach odwykowych z całodobowym utrzymaniem.

Do kogo należy złożyć wniosek o emeryturę matczyną?

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryteria, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia.

Wysokość emerytury matczynej

Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury (w 2019 roku to 1100 brutto), a w przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS niższe od emerytury najniższej - będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Zobacz także:

Mają dziewięcioro dzieci i czas na własne hobby

Wielodzietna rodzina Smykiewiczów. Są dla siebie największym wsparciem

Jedno dziecko? To zdecydowanie za mało

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości