Styl życia

Naturalizacja, czyli jak stać się obywatelem innego kraju

Styl życia

Aktualizacja:
Fot. Classen Rafael / EyeEm/ Getty

Naturalizacja to nic innego, jak nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na którego terenie przebywa. Najczęściej związana jest z poszukiwaniem przez cudzoziemców lepszych warunków bytowych – ekonomicznych, społecznych, gospodarczych. Innym powodem jest opuszczanie rodzimego kraju z powodu prześladowań czy bardzo złej sytuacji politycznej. O obywatelstwo starają się więc często uchodźcy.

Naturalizacja jest dobrowolna, a cały proces rozpoczyna się na wniosek imigranta. Aby uzyskać obywatelstwo danego kraju, trzeba spełnić szereg warunków określonych przez dany kraj. Najczęściej jest to pobyt trwający już kilka lat (5, 7 lub 10). Decyzję wydaje odpowiedni uprawniony organ państwowy. W Polsce obywatelstwo może zostać nadane osobom o innym obywatelstwie, bezpaństwowcom i osobom o nieokreślonym obywatelstwie na podstawie ustawy o obywatelstwie polskim z 15 lutego 1962 roku.

Co to jest naturalizacja?

Definicja naturalizacji jest prosta, ponieważ oznacza sytuację, kiedy cudzoziemiec uzyskuje obywatelstwo kraju, w którym przebywa. Imigranci napływają na teren obcych państw w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych, pracy zarobkowej lub uciekając przed prześladowaniami. W Polsce obywatelstwo przyznawane jest przez prezydenta, którego decyzja jest nieodwołalna i nie przysługuje na nią zażalenie . Obywatelstwo polskie można uzyskać, zamieszkując na terenie Polski przez okres 5 lat. Nie musi to być okres nieprzerwany, a wynikać może z posiadania zezwolenia na osiedlenie się lub posiadania prawa stałego pobytu. Jeśli obywatelstwo nadane zostało obojgu rodzicom, uzyskują je również dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Dzieci, które ukończyły 16 lat, muszą wyrazić zgodę na nadanie im obcego obywatelstwa. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego należy złożyć za pośrednictwem wojewody właściwego dla danego miejsca zamieszkania (Polska) lub za pośrednictwem konsula (zagranica). Stosowne dokumenty zostają przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie do Kancelarii Prezydenta RP. W trybie uproszczonym obywatelstwo polskie może uzyskać współmałżonek obywatela Polski, który musi zamieszkiwać na terenie Polski, ale okres ten nie musi trwać 5 lat, a jedynie 3. Przebywanie musi odbywać się na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego lub zezwolenia na pobyt. Obywatelstwo można uzyskać na drodze zamążpójścia, adopcji lub na wniosek zainteresowanego. W niektórych państwach zdefiniowane zostały dodatkowe warunki, których spełnienie decyduje o nadaniu obywatelstwa – znajomość języka, dobre obyczaje czy posiadanie środków na utrzymanie. Każdy kraj indywidualnie określa warunki naturalizacji.

Jak przebiega naturalizacja w USA?

Aby przejść przez proces naturalizacji w USA , należy spełnić szereg warunków:

 • zamieszkiwać na terenie Stanów Zjednoczonych przez określony czas (5 lat jako stali rezydenci lub 3 lata jako współmałżonkowie),
 • poświadczyć swoją fizyczną obecność przez określony czas (w przypadku wyjazdu dłuższego niż pół roku może dojść do przerwania ciągłości pobytu),
 • spędzić określony czas w danym stanie lub dystrykcie,
 • wykazywać się dobrym charakterem moralnym (o braku dobrego charakteru moralnego świadczą: jazda w stanie nietrzeźwym, prostytucja, nielegalny hazard, akty terrorystyczne, prześladowanie, niepłacenie alimentów),
 • wykazywać się znajomością języka angielskiego oraz historii USA i posiadaniem wiedzy o rządzie USA,
 • przyjmować i rozumieć zasady Konstytucji (złożenie przysięgi na wierność).

Naturalizacja w UK

Po 4 latach pracy i przebywania na terenie Wielkiej Brytanii można starać się o prawo stałego pobytu, które jest konieczne do uzyskania obywatelstwa brytyjskiego. W celu przeprowadzenia naturalizacji w UK trzeba udowodnić, iż spełnia się następujące warunki:

 • ma się ukończone 18 lat,
 • można wykazać się zamiarem przebywania w UK na stałe,
 • można wykazać się znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację,
 • nie można być karanym,
 • należy mieszkać przynajmniej przez 5 lat w UK,
 • należy być poczytalnym.

Zdobycie obywatelstwa wiąże się z koniecznością złożenia stosownego wniosku, do którego należy dołączyć dwa listy od obywateli brytyjskich, którzy znają osobiście wnioskodawcę od co najmniej 3 lat. Jak przebiega naturalizacja dziecka urodzonego w UK ? Automatycznie obywatelstwo brytyjskie uzyskają dzieci, których chociaż jedno z rodziców:

 • ma obywatelstwo brytyjskie,
 • było osiedlone w UK (przebywanie i praca w UK przez 5 lat),

Uratował 4 osoby z karambolu, dostał polskie obywatelstwo. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Wielkanoc 2021 - jak będą wyglądały msze w czasie pandemii? Episkopat apeluje do wiernych: "Człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą"

Dodatkowe obostrzenia regionalne? Minister zdrowia: "Nie jest to wykluczone"

Szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich chętnych? Rząd rozważa zmianę harmonogramu

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości