Przepisy kulinarne

Jak prze­cho­wy­wać suszone grzyby? Których nie suszyć? Wskazówki i sprawdzone sposoby

Przepisy kulinarne

Aktualizacja:
Suszone grzyby

Jesień jest ulu­bio­nym czasem dla wszyst­kich miło­śni­ków grzy­bo­brań. Boro­wiki, maślaki, praw­dziwki, kanie, rydze… jest w czym wybie­rać. Nie wszyst­kie zebrane okazy będą zjedzone od razu, część zapra­gniemy pozo­sta­wić na zimę i wyko­rzy­stać do aro­ma­tycz­nych zup i sosów. Jak prze­cho­wy­wać suszone grzyby leśne, by nie stra­ciły one swo­jego aro­matu? Których nie suszyć?

Jak prze­cho­wy­wać suszone grzyby – w szczelnym sło­iku, a może lepiej w płó­cien­nym woreczku, by unik­nąć ple­śni? Których lepiej nie suszyć? Jakie rozwiązania są najlepsze?

Jak suszyć grzyby?

Susze­nie grzy­bów jest znaną od lat metodą, która pozwala prze­cho­wać je przez długi czas. Warto jed­nak dobrze prze­pro­wa­dzić ten pro­ces – w prze­ciw­nym razie bar­dzo praw­do­po­dobne będzie znisz­cze­nie całych naszych jesien­nych zbio­rów. Warto zazna­czyć, że grzyby przed susze­niem nie mogą być umyte, gdyż wydłuży to czas suszenia – należy zro­bić to dopiero bez­po­śred­nio przed ich uży­ciem. Dobrą metodą susze­nia grzy­bów pokro­jo­nych w pla­stry (mniejsze można w pozostawić w całości lub pokroić w ćwiartki) jest umieszczenie ich w pie­kar­niku (mak­sy­mal­nie 50℃, piekarnik ustawiony z ter­mo­obiegiem) lub spe­cjal­nej maszynce. Plasterki można rów­nież nawlec na grubą nić np. dra­twę i zawie­sić taki łań­cu­ch w oko­licy kalo­ry­fera. Dobrze wysu­szone grzyby pękają przy moc­nym wygię­ciu, te nie­do­su­szone będą nadal ela­styczne – to znak, że jesz­cze nie można zakoń­czyć całego procesu.

Trufle – najdroższe grzyby świata
Trufle – najdroższe grzyby świata Dzień Dobry TVN
wideo 2/5

Których grzybów nie suszyć?

Na upartego wszystkie grzyby można suszyć, ale nie zawsze ma to sens. Blaszki grzybów blaszkowych po wysuszeniu często się kruszą, więc niewiele nam z nich zostaje. Dlatego rydze, kanie, gąski czy kurki zdecydowanie lepiej jest ugotować, usmażyć lub umieścić w słoiku na dłużej.

Ponadto bardzo dużo grzybów zawiera w swoim składzie od 80-90% wody. Oznacza to, że po suszeniu zmniejszą się one kilkukrotnie. To dotyczy np.. maślaków.

W czym prze­cho­wy­wać suszone grzyby, a w czym nie?

Dobrze wysu­szone grzyby można prze­cho­wy­wać na wiele spo­so­bów. Jed­nym z naj­bar­dziej higie­nicz­nych i popu­lar­nych jest umieszczenie ich w szkla­nym słoju z gumką. Dzięki zastosowaniu takiego pojem­nika, grzyby nie tracą swo­jego aro­matu, a dodat­kowo zabez­pie­czone są przed inwa­zją moli spo­żyw­czych, które przy­ciąga ich inten­sywny zapach. Słój należy trzymać w ciem­nym miej­scu, ponie­waż grzyby nie powinny być wysta­wiane na dzia­ła­nie świa­tła – tracą wtedy swój smak i aro­mat.

Jak jeszcze można przechowywać suszone grzyby? Sprawdzą się do tego idealnie drewniane, emaliowane lub blaszane pojemniki. Trzeba jed­nak pamię­tać, by wyło­żyć je papie­rem (np. papie­ro­wymi ręcz­ni­kami czy ser­wet­kami). Tego typu pojem­niki mogą stać na bla­tach i odgry­wać dodat­kowo deko­ra­cyjną rolę. Niewskazane są pudełka pla­sti­kowe do prze­cho­wa­nia żyw­no­ści, ponie­waż „przejdą” one nie­zwy­kle sil­nym, cha­rak­te­ry­stycz­nym zapa­chem grzy­bów.

Do prze­cho­wy­wa­nia suszo­nych grzy­bów nadadzą się też materiałowe lub papie­rowe woreczki. Te pierwsze możemy wyko­nać samo­dziel­nie, zszy­wa­jąc dwa kawałki mate­riału np. płótna lub bawełny i wcią­ga­jąc w tunel tro­czek, dzięki któ­remu szczel­nie zamkniemy wore­czek. Nie należy wyko­rzy­sty­wać zwy­kłych folio­wych worków lub zamykanych strunowo, ponie­waż grzyby zaple­śnieją z powodu braku cyr­ku­la­cji powie­trza.

Najlepsze środowisko do przechowywania grzybów

Suszone grzyby powinny być prze­cho­wy­wane w szczel­nym pojem­niku, ponie­waż pochła­niają one zapa­chy oraz wil­goć. Niska wil­got­ność powie­trza oraz tem­pe­ra­tura poko­jowa sta­no­wią naj­lep­sze śro­do­wi­sko do ich prze­cho­wy­wa­nia. Nie należy prze­cho­wy­wać grzybów przy kalo­ry­fe­rze lub nad kuchenką. Wysoka tem­pe­ra­tura może dopro­wa­dzić do ich przesusze­nia. Suszone grzyby pod żad­nym pozo­rem nie mogą być mro­żone! Taki spo­sób prze­cho­wy­wa­nia spraw­dzi się jedy­nie w przy­padku świe­żych oka­zów.

Warto zazna­czyć, że prze­su­szone, łatwo łamiące się grzyby rów­nież nadają się do spo­ży­cia. Można zro­bić z nich pro­szek grzy­bowy, który z powo­dze­niem można prze­cho­wy­wać w szczel­nie zakrę­co­nym sło­iku. Świet­nie spraw­dzi się do nada­nia smaku i aro­matu sosom.

Jak długo można prze­cho­wy­wać suszone grzyby?

Odpowiednio wysu­szone grzyby można prze­cho­wy­wać przez bar­dzo długi czas – nawet do 3 lat. Należy jed­nak co kilka mie­sięcy spraw­dzać, czy nie pokry­wają się ple­śnią lub, czy w pojem­niku nie poja­wiły się szkod­niki takie jak mole.

Mole, pleśń – naj­więk­sze zagro­że­nia suszo­nych grzy­bów

Na suszo­nych grzy­bach może poja­wić się pleśń, a w pojemniku mogą zalę­gnąć się mole. To ryzyko zepsucia się zbiorów można jednak skutecznie zminimalizować. Ple­śni może zapo­biec kilka zia­re­nek ryżu, które należy umieścić w pojemniku z grzy­bami. Będą one pochła­niać wil­goć. Naj­lep­szym spo­so­bem na odstra­sze­nie moli jest z kolei wło­że­nie liścia laurowego do pojemnika (lub do szafki, w której przechowujemy grzyby).

Zobacz także:

Autor: Adrianna Kowalczyk

Źródło zdjęcia głównego: Images say more about me than words/Getty Images

Pozostałe wiadomości