Zakyn­thos – Laga­nas, czyli naj­bar­dziej impre­zowa część wyspy

Świat

Aktualizacja:
Sebastian Condrea/Getty Images

Laga­nas (Gre­cja) jest mia­stecz­kiem zlo­ka­li­zo­wa­nym na wyspie Zakyn­thos nad Zatoką Laganas. Jego bar­dzo dużą część sta­nowi park naro­dowy, w któ­rym ochronie poddane są żółwie morskie. Laganas jest jednym z popularniejszych miej­sc na wyspie, zwłasz­cza dla młod­szych tury­stów – uwa­żane jest za cen­trum impre­zowe Zakyn­thos. Mimo że spra­wia wraże­nie gwarnego miej­sca, jego obrzeża są spo­koj­niej­sze, można odpo­cząć tam w cichszych miejscach.

Laga­nas jest miej­scem nie­koń­czą­cej się imprezy, dla­tego cie­szy się sporą popu­lar­no­ścią zwłasz­cza wśród młod­szych tury­stów wybie­ra­ją­cych się na Zakyn­thos.

Laga­nas – atrak­cje

Laga­nas jest mia­stem, w któ­rym na próżno szu­kać zabyt­ków i muzeów, sły­nie bowiem głów­nie z atrak­cji przy­rod­ni­czych. Do naj­cie­kaw­szych z nich należą wspo­mniane wcze­śniej żół­wie mor­skie. Miej­sce to jest punk­tem ich migra­cji – w czerwcu skła­dają jaja na plaży chro­nionej przez eko­lo­gów, któ­rzy stale jej doglą­dają. Z Laga­nas warto wybrać się na spa­cer do Kala­maki. Na tra­sie do miejscowo­ści znaj­duje się Natio­nal Marine Park, czyli rezer­wat żółwi morskich (ich nazwa związana jest z faktem, że całe życie spędzają w wodzie, samice wychodzą na plażę jedynie w celu złożenia jaj) – wie­dzie on przez piasz­czy­stą, bar­dzo zadbaną plażę. Waż­nym miej­scem w Kala­maki jest bunkier z cza­sów II wojny świa­to­wej – aktu­al­nie sta­nowi punkt wido­kowy. Z miej­sco­wo­ści roz­ciąga się nie­sa­mo­wity widok na syl­wetkę góry Sko­pos i na zatokę. Na uwagę zasłu­guje rów­nież zlokalizowana nie­da­leko wio­ska Agios Sostis. Do trzę­sie­nia ziemi w dru­giej poło­wie XVII wieku stanowiła frag­ment wyspy, po jego wystą­pie­niu odłą­czyła się od niej. W Zatoce Laga­nas znaj­duje się również bez­ludna wyspa Mara­tho­nisi, której kształt przy­po­mina żół­wia. Nie­zwy­kle popu­larną roz­rywką jest rejs na wyspę łodzią ze szkla­nym dnem. Waż­nym miej­scem w pobliżu Laga­nas jest też pół­wy­sep Keri. Odna­leźć można tam latar­nię mor­ską oraz prze­piękny kościół, który prze­trwał silne trzę­sie­nie ziemi w dru­giej poło­wie XX wieku. Podzi­wiać można tutaj także naj­więk­szą na świecie flagę Gre­cji. Wszyst­kim fanom malow­ni­czych kra­jo­bra­zów do gustu przy­pad­nie popularna tawerna z tara­sem oraz klify, gdyż miej­sca te sta­nowią wspaniałe punkty wido­kowe.

Jak widać, Laga­nas jest świetną bazą wypa­dową na wycieczki w piękne, zapie­ra­jące dech w pier­siach miej­sca.

Kul­towe imprezy na Laga­nas

Cen­trum Laga­nas oraz dep­tak przy plaży to miejsca peł­nym klu­bów noc­nych, barów oraz restauracji. Sta­nowią jeden z popu­lar­niej­szych celów podróży dla mło­dzieży z więk­szo­ści Europy m.in. Wiel­kiej Bry­ta­nii, Ser­bi, Holan­dii, Szwe­cji i Nie­miec. W tej miejscowości głównie na Main Road, przez cały dzień i noc można świet­nie bawić się w rytm skocz­nej muzyki oraz krzy­ków imprezo­wi­czów. Nie­zwy­kle popu­larne są tutaj np. piana party, czyli sza­lone imprezy w hek­to­li­trach piany.

Laga­nas – plaża

Plaża w Laga­nas to praw­dzi­wie raj­skie miej­sce – jest bar­dzo sze­roka, pokrywa ją jasny, miękki piasek, jest także nie­zwy­kle czy­sta. Warto zazna­czyć, że jest to naj­więk­szy i naj­dłuż­szy obiekt tego typu na całej wyspie Zakyn­thos. Morze jest tutaj bar­dzo płyt­kie, dla­tego ide­al­nie spraw­dza się do relaksu oraz kąpieli dla dzieci. Wzdłuż plaży znaj­dują się restau­ra­cje i bary, w któ­rych zabawa ni­gdy się nie koń­czy. Plaża czę­sto oble­gana jest przez osoby pra­gnące dobrej zabawy.

To miejsce znakomite nie tylko dla fanów imprez, ale i spor­tów wod­nych. Można bowiem wypożyczyć moto­rówkę lub rowe­rek wodny.

Wyspa ślu­bów na samym końcu Laga­nas

Opo­zy­cją dla gło­śnego impre­zowego charakteru tego miej­sca jest romantyczna wyspa Cameo, czyli słynna wyspa ślu­bów poło­żona na końcu miej­sco­wo­ści Laga­nas. Pro­wa­dzi na nią piękny, bardzo cha­rak­te­ry­styczny most, który pozwala zawczasu poczuć kli­mat panu­jący na wysepce. To niezwykle malow­ni­cze i uro­kliwe miej­sce – błę­kitne morze, jasne skały oraz powie­wa­jące białe chu­sty wpro­wa­dzają w cudowny kli­mat. Cameo nie bez powodu nazy­wana jest wyspą ślu­bów. Dzięki jej loka­li­za­cji (daleko od lądu) oraz moż­li­wo­ści wyna­ję­cia całej przestrzeni jest nie­zwy­kle popu­lar­nym miej­scem zaślu­bin. Na wyspie ist­nieje moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia przy­ję­cia wieńczącego cere­mo­nię. To także miej­sce, w któ­rym odbywa się wiele sesji zdję­cio­wych, m.in. stanowiących pamiątkę zaślu­bin.

Zobacz wideo: Dlaczego Polacy kochają grecką Zorbę?

Zobacz także:

Colmar, Francja – atrakcje turystyczne malowniczego miasteczka

Przerobili autobus na kamper i podróżują po USA. "Wyrzuciliśmy 80 proc. swoich rzeczy"

Luwr można zwiedzać online. Muzeum udostępniło blisko pół miliona eksponatów

Autor: Adrian Adamczyk