Polska

Zamek Kró­lew­ski w Chę­ci­nach – histo­ria, legenda i zwie­dza­nie

Polska

Aktualizacja:

Zamek w Chę­ci­nach to jedno naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­czę­ściej odwie­dza­nych miejsc tury­stycz­nych w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim. Tury­stów przy­cią­gają nie tylko dobrze zacho­wane ruiny twier­dzy, ale i jej poło­że­nie i cie­kawa histo­ria. Co kryją mury zamku w Chę­ci­nach?

Dla pasjonatów historii i miłośników pięknych widoków

Zobacz też: Tykocin – barokowa perła Podlasia. Co warto zobaczyć – zabytki, historia >>> 

Zamek Kró­lew­ski w Chę­ci­nach to cie­kawa atrak­cja nie tylko dla pasjo­na­tów histo­rii i zabyt­ków, ale i miło­śni­ków pięk­nych wido­ków. Budowla została bowiem wznie­siona na wyso­kim, ska­li­stym wzgó­rzu, nie­opo­dal Gór Świę­to­krzy­skich, z któ­rego roz­po­ście­rają się piękne widoki na oko­liczne miej­sco­wo­ści. W murach twier­dzy można nie tylko poznać jego wspa­niałą histo­rię, ale i zazna­jo­mić się z życiem codzien­nym śre­dnio­wiecz­nych rze­mieśl­ni­ków i ryce­rzy oraz obej­rzeć pokazy śre­dnio­wiecz­nego tańca. Atrak­cją, która cie­szy się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią, jest nocne zwie­dza­nie zamku. Będąc w Chę­ci­nach, warto rów­nież odwie­dzić znaj­du­jącą się nie­opo­dal jaski­nię Raj oraz Muzeum Wsi Kie­lec­kiej w Tokarni.

Histo­ria zamku w Chę­ci­nach

Nie wia­domo, kiedy dokład­nie powstał zamek Chę­ciny. Praw­do­po­dob­nie wznie­siono go na prze­ło­mie XIII i XIV wieku. Pierw­sze wzmianki na jego temat poja­wiły się w doku­men­cie nada­nia zamku bisku­powi kra­kow­skiemu Janowi Muska­cie przez samego Wła­dy­sława Łokietka. Przez wieki warow­nia peł­niła różne funk­cje. W jej murach znaj­do­wała się m.in. sie­dziba powiatu sądo­wego, skar­biec archi­die­ce­zji gnieź­nień­skiej, wię­zie­nie dla jeń­ców krzy­żac­kich oraz rezy­den­cja rodzin kró­lew­skich. Zamek w Chę­ci­nach odgry­wał ważną rolę przede wszyst­kim w cza­sach wojen z Krzy­ża­kami, kiedy to słu­żył woj­skom pol­skim za schro­nie­nie i miej­sce do tre­ningu. W cza­sie potopu szwedz­kiego twier­dza została dwu­krot­nie pod­pa­lona, a następ­nie zaczęła stop­niowo popa­dać w ruinę i słu­żyła jako źró­dło mate­riału budow­la­nego miesz­kań­com oko­licz­nych wio­sek. Pierw­sze prace kon­ser­wa­tor­skie prze­pro­wa­dzono dopiero w latach 80. XIX wieku, gdy Julian Ursyn Niem­ce­wicz nazwał chęciński zamek „naj­wspa­nial­szym pol­skim zabyt­kiem”. W poło­wie XX wieku odbu­do­wano dwie zam­kowe wieże i prze­pro­wa­dzono prace zabez­pie­cza­jące go jako „trwałą ruinę”.

Zobacz też: Najbardziej tajemnicze Głowy na Wawelu. Poznaj Kraków z zupełnie innej strony! >>> 

Jak wygląda zamek w Chę­cinach?

Zamek Kró­lew­ski w Chę­ci­nach podzie­lony jest na dwie czę­ści: górną (star­szą) i dolną (młod­szą). W gór­nej par­tii podzi­wiać można dwie okrą­głe baszty, a w dol­nej ostro­łu­kową bramę. Wjazd do zamku pro­wa­dził przez zwo­dzony most oraz bramę zabez­pie­czoną żela­zną kratą. W murach zamku znaj­do­wały się także skar­biec, kaplica, lochy i dom miesz­kalny. Na dzie­dzińcu znaj­duje się stud­nia o głębokości 100 metrów. Nato­miast pod zam­kiem popro­wa­dzony został kory­tarz, któ­rym dało się przejść aż do chę­ciń­skiego kościoła. Mury zamku w Chę­ci­nach zbu­do­wane zostały głów­nie z sza­rego wapie­nia, ale także pia­skowca oraz czer­wo­nej cegły.

Zobacz też: Zamek w Olsztynie – historia i legendy >>> 

Biała Dama z Chę­cin

Ist­nieje mro­żąca krew w żyłach legenda o zamku w Chę­ci­nach. Według niej twier­dzę nawie­dza duch kró­lo­wej Bony. Błąka się po dzie­dzińcu zamku w poszu­ki­wa­niach skarbu, który kró­lowa zosta­wiła tam za życia. Według legendy miesz­ka­jąca na Zamku Kró­lew­skim w Chę­ci­nach Bona, wra­ca­jąc do rodzi­nnych Włoch, opusz­czała go z 12 wozami wypeł­nio­nymi po brzegi kosz­tow­no­ściami. Gdy wozy prze­jeż­dżały przez most nad rzeką Nidą, pod cię­ża­rem złota i klej­no­tów kon­struk­cja się zawa­liła. Wszyst­kie skarby wpa­dły do wody, ale część udało się wyło­wić i prze­trans­por­to­wać z powro­tem do warowni w Chę­ci­nach. Biała Dama, czyli duch Bony, widy­wany jest w murach zamku każ­dej nocy, gdy błąka się po nim w poszu­ki­wa­niu swo­jego skarbu.

Zobacz też: Śladami historii zamku książąt pszczyńskich. Zamek w Pszczynie – ciekawostki i plan zwiedzania >>> 

Zwie­dza­nie zamku w Chę­ci­nach

Zamek Kró­lew­ski w Chę­ci­nach jest otwarty dla zwie­dza­ją­cych. Można go zwie­dzać codzien­nie oprócz dni wol­nych od pracy i – ze względu na bez­pie­czeń­stwo gości – w przy­padku dużych opa­dów śniegu lub oblo­dze­nia ścieżki pro­wa­dzą­cej do twier­dzy. Bilet dla osoby doro­słej w lecie kosz­tuje 12 zł, a w zimie 8 zł. Cena biletu ulgowego w lecie to 9 zł, a w zimie 6 zł. Moż­liwe jest rów­nież nocne zwie­dza­nie zamku w Chęcinach. Odbywa się ono jako impreza cykliczna, pod­czas któ­rej można obej­rzeć piękne ilu­mi­na­cje, pokaz ognia i scenki tema­tyczne, a także spo­tkać Białą Damę i miesz­ka­ją­cych na zamku ryce­rzy. W trak­cie zwie­dza­nia orga­ni­zo­wane są rodzinne kon­kursy i zabawy. Noc na zamku w Chę­ci­nach to wyda­rze­nie, w któ­rym mogą wziąć udział zarówno dzieci, jak i doro­śli, a każdy znaj­dzie tam coś dla sie­bie. 

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości