Ciąża

Kiedy widać brzuch w ciąży? Co ma na to wpływ?

Ciąża

Aktualizacja:
Fot. Sam Edwards / Getty Images

Dla przy­szłych matek rosnący brzu­szek jest powo­dem do dumy. Nic więc dziwnego, że wiele kobiet zastanawia się, kiedy będzie widać brzuch w ciąży. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Tempo wzro­stu brzuszka zależy bowiem od wielu czyn­ni­ków.

Aby roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści, warto poznać przy­czyny rosnącego w ciąży brzucha. Należy jednak wie­dzieć, że nie ist­nieją żadne spo­soby, które będą mogły przy­spie­szyć poja­wie­nie się brzuszka czy metody pozwalające określić, kiedy widać brzuch w ciąży.

Od czego zależy to, w któ­rym mie­siącu ciąży widać brzuch?

Na to, od kiedy widać brzuch w ciąży, wpływ ma wiele czyn­ni­ków. Jed­nym z bar­dzo waż­nych jest masa ciała. W przy­padku kobiet szczu­płych brzu­szek jest widoczny szybko, ponie­waż rosnąca macica nie ma się gdzie "ukryć". Dużo póź­niej brzuch ciążowy poja­wia się u kobiet ze znaczną nadwagą i oty­ło­ścią brzuszną. Co ciekawe, u niskich kobiet z krót­kim tuło­wiem brzuch w czasie ciąży uwidacznia się szyb­ciej, a wolniej u pań z wadami postawy. Ważne jest też uło­że­nie macicy wewnątrz ciała, jej wiel­ko­ść, a także roz­mia­ry dziecka i ilo­ść wód pło­do­wych. Na to, kiedy pojawi się brzu­szek, wpływa ma również aktyw­ność fizyczna sprzed ciąży. U kobiet wysportowanych z wyćwiczonymi mię­śniami brzu­cha pojawia się póź­niej, ponie­waż mię­śnie są bar­dziej wytrzy­małe na "roz­py­chający się" płód. Wpływ na poja­wie­nie się brzuszka ma także tempo przybywania kilo­gra­mów w ciąży – im szyb­ciej kobieta przy­biera na wadze, tym prawdopodob­nie szyb­sze będzie tempo wzro­stu jej brzu­cha. Innym czynnikiem jest zatrzy­ma­nie się wody w orga­ni­zmie – im jest jej wię­cej, tym szyb­ciej widać brzu­szek.

W któ­rym tygo­dniu ciąży widać brzuch?

Jak wspo­mnie­li­śmy wcze­śniej, trudno odpo­wie­dzieć na pyta­nie, w któ­rym mie­siącu widać brzuch cią­żowy. Jest to bar­dzo trudne do prze­wi­dze­nia nawet przez leka­rza gine­ko­loga. Warto jed­nak wie­dzieć, że u więk­szo­ści kobiet zarys cią­żo­wego brzuszka zaczyna być widoczny w dru­gim try­me­strze ciąży. Wiele pań gwał­towne powięk­sza­nie się brzucha obser­wuje na prze­ło­mie 6. i 7. mie­siąca. Roz­po­czyna się też inten­sywne rośnię­cie i przy­bra­nie na wadze płodu. Jednak zaokrąglony brzuszek może pojawić się znacznie wcześniej (np. w 10. tygo­dniu ciąży) i nie ma tym nic niepokojącego.

W któ­rym mie­siącu widać brzuch w dru­giej ciąży?

Wieloródki nierzadko zastanawiają się, kiedy widać brzuch w dru­giej i następ­nej ciąży. Zazwy­czaj poja­wia się on wcze­śniej w porównaniu do pierwszej ciąży. Wynika to ze spadku napięcia mię­śni macicy, do którego dochodzi, gdy kobieta jest w ciąży po raz pierwszy. Sprawia to, że podczas kolejnej ciąży mięsień macicy szyb­ciej się roz­cią­gają, dopasowując się do rosną­cego maluszka.

Kiedy widać brzuch cią­żowy w przy­padku ciąż bliź­nia­czych?

Ciąża bliźniacza rządzi się swo­imi pra­wami. W przy­padku ciąż mno­gich brzuch jest widoczny szybciej niż u kobiet, które spodziewają się jednego dziecka. Wynika to nie tylko z wymia­rów dzieci, ale i z więk­szego rozciągnięcia powłok brzusz­nych. W tym przy­padku brzu­szek może być widoczny nawet w 3. mie­siącu ciąży. Jed­nak jego póź­niejsze poja­wie­nie się nie powinno stano­wić powodu do nie­po­koju.

Czy za mały brzuch w ciąży to powód do nie­po­koju?

To kiedy widać cią­żowy brzu­szek dla wielu przy­szłych mam może być powo­dem do stresu – zwłasz­cza jeśli bar­dzo długo się nie poja­wia lub jest zbyt mały. Warto wie­dzieć, że każda ciąża jest inna i nie należy porów­ny­wać swojego brzuszka ciążowego z doświadczeniami koleżanek. Na pojawie­nie się brzucha w ciąży wpływa bar­dzo wiele indy­wi­du­al­nych czyn­ni­ków. Zazwy­czaj zbyt mały brzu­szek nie jest symp­to­mem nie­pra­wi­dło­wego prze­biegu ciąży. Należy jednak mieć na uwadze, że niekiedy może świad­czyć o zbyt niskiej masie ciała dziecka lub zbyt małej ilo­ści wód pło­do­wych. Moż­liwe jest także nie­pra­wi­dłowe wyzna­cze­nie ter­minu porodu. Niemniej, są to jednost­kowe przy­padki, które nie zda­rzają się czę­sto. Wszyst­kie wąt­pli­wo­ści warto na bie­żąco konsulto­wać z leka­rzem pro­wa­dzą­cym ciążę. Stres i zamar­twia­nie się nie są wska­zane dla przyszłych matek i ich dzieci.

Trening Kasi Bigos dla kobiet w ciąży. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości