Bie­gunka a kar­mie­nie pier­sią – jakie metody na tę przy­krą dole­gli­wość można sto­so­wać w cza­sie lak­ta­cji?

Parenting

Aktualizacja:
Fot. Patcharanan Worrapatchareeroj / Getty Images

Biegunka jest dolegliwością, która charakteryzuje się koniecznością częstszego oddawania stolca oraz jego zwiększoną ilością. Zmianie ulega też jego zapach i konsystencja. Biegunka przy karmieniu piersią jest bardzo ważną kwestią dla kobiet w czasie laktacji. Jak ją bezpiecznie wyleczyć?

Bie­gunka podczas kar­mie­nia pier­sią może dopro­wa­dzić do bar­dzo szyb­kiego odwod­nie­nia orga­ni­zmu, dla­tego istotne jest regu­larne nawad­nia­nie się – naj­le­piej spraw­dzi się woda lub her­bata. Warto również znać sku­teczne, bez­pieczne dla malu­cha metody, które można wyko­rzy­stać do zatrzy­ma­nia bie­gunki u matki kar­mią­cej.

Więcej:

Przy­czyny bie­gunki

Przy­czyny bie­gunki u matki kar­miącej pier­sią nie róż­nią się zazwy­czaj od powodów wystąpienia tej dolegliwości u pozo­sta­łych osób. Do naj­częst­szych należą: nie­żyt żołąd­ko­wo-­je­li­towy na sku­tek zaka­że­nia rota­wi­ru­sami, a także zaka­że­nie bak­te­ryjne np. sal­mo­nellą. Do bie­gu­nki dopro­wa­dzić może również zatru­cie endo­tok­sy­nami bak­te­ryj­nymi lub pokar­mowe, zatrucie rtę­cią albo środ­kami che­micz­nymi. Dolegliwości mogą być wywo­łane przez nadmierny stres lub stanowić jeden z obja­wów aler­gii (głów­nie pokar­mowej). Biegunka bywa także obja­wem zapa­le­nia trzustki, zespołu Leśniow­skie­go–Crohna, zapa­le­nia jelit oraz pro­ble­mów hor­mo­nal­nych zwią­za­nych z nie­pra­wi­dło­wym dzia­ła­niem tar­czycy.

Co na bie­gunkę przy kar­mie­niu pier­sią stosować? Domowe spo­soby

Mimo że bie­gunka trwa­jąca kró­cej niż dwie doby nie jest uwa­żana za stan zagra­ża­jący zdro­wiu matki i nie sta­nowi powodu do prze­rwa­nia kar­mie­nia pier­sią, należy poznać metody, które pozwolą na jak naj­szyb­sze jej zatrzy­ma­nie. W przypadku bie­gunki matki podczas kar­mie­nia pier­sią warto rozważyć domowe, spraw­dzone spo­soby, które można sto­so­wać bez obaw o zdro­wie i samo­po­czu­cie maluszka. Jak wspo­mniano wcze­śniej, aby unik­nąć odwod­nie­nia, konieczne jest stałe nawad­nia­nie się. Można przyj­mo­wać też dodat­kowo dostępne w aptece elek­tro­lity (należy wybrać te prze­zna­czone dla dzieci). Warto zadbać o wła­ściwą dietę. Wska­zane są: zupa mar­chew­kowa, sucharki, ryż, budyń na wodzie, banany, duszone jabłka oraz jagody. Pro­dukty te pomagają zmniejszyć potrzebę odda­wa­nia stolca. Pod­czas bie­gunki wystę­pu­ją­cej przy kar­mie­niu pier­sią wolno także pić her­baty zio­łowe, które mogą być poda­wane również dziecku. Chodzi tu o herbatki zawierające: koper wło­ski, miętę, rumia­nek, tymia­nek. Dzięki swoim wła­ści­wo­ściom pozwolą one na zni­we­lo­wa­nie bólu brzu­cha. Matka kar­miąca cier­piąca na bie­gunkę powinna mieć moż­li­wość odpo­czę­cia i zre­lak­so­wa­nia się, aby zre­ge­ne­ro­wać wyczer­pany walką z cho­robą orga­nizm.

Kar­mie­nie pier­sią a bie­gunka – dozwo­lone leki

Pod­czas bie­gunki matka może kar­mić swoje dziecko pier­sią. Niewska­zane są jednak pewne leki przeciwbiegunkowe, które mogłyby zaszko­dzić dziecku. Do bez­piecz­nych środ­ków dostęp­nych w aptece zalicza się węgiel lecz­ni­czy, który absor­buje tok­syny lub bak­te­rie odpo­wie­dzialne z wypa­la­nie bie­gunki oraz chroni prze­wód pokar­mowy przed dzia­ła­niem tych sub­stan­cji. Pod­czas kar­mie­nia pier­sią bie­gunkę u mamy można także wyleczyć za pomocą środków z dio­smek­ty­tem działającym podob­nie jak węgiel aktywny. Jak wspomniano wcze­śniej, pomocne bywa przyj­mo­wa­nie roz­pusz­czal­nych w wodzie elek­tro­li­tów, które pozwolą na efek­tywne uzu­peł­nie­nie pły­nów oraz skład­ni­ków mine­ral­nych. Mimo że substancje te przenikają do mleka matki, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia maluszka. Inne, niewymienione w tekście leki mogą oddziaływać na dziecko – wciąż nie przeprowadzono rzetelnych badań pozwalający na określenie ich wpływu na organizm noworodka lub niemowlęcia. trzeba pamiętać, że chociaż większość środków jest dostępna bez recepty, przed ich zaży­ciem warto skon­sul­to­wać się z leka­rzem.

Bie­gunka pod­czas kar­mie­nia pier­sią – kiedy wyma­gana jest kon­sul­ta­cja z leka­rzem?

W zależ­no­ści od przy­czyny bie­gunki dolegliwości mogą towa­rzy­szyć różne, dodat­kowe objawy. Aby je zatrzy­mać, należy dzia­łać nie­zwłocz­nie – zba­ga­te­li­zo­wana bie­gunka może dopro­wa­dzić do poważ­nych kon­se­kwen­cji zdro­wot­nych. Wizyta u leka­rza jest konieczna, jeśli matka kar­mią­ca oprócz bie­gunki ma gorączkę i dresz­cze albo w jej stolcu poja­wia się śluz, ropa lub krew. Kon­sul­ta­cja medyczna jest rów­nież wyma­gana w sytu­acji, gdy dolegliwość po dwóch dobach nie ustę­puje, na skutek czego może dojść do nadmier­nego odwod­nie­nia, o które w czasie karmienia piersią dużo łatwiej niż w pozostałych okresach życia.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN