Newsy

Nowe wytyczne dla przedszkoli i żłobków. Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Newsy

gpointstudio/Getty Images

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował aktualizację wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli i żłobków. Przewidziano w niej zwiększenie wielkości grup, w których mogą przebywać dzieci oraz zmniejszenie wymaganego metrażu przypadającego na jedno dziecko.

Zmiany wytycznych dotyczą przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Organizacja opieki w przedszkolach

GIS opisał, jak powinna być zorganizowana opieka dla najmłodszych dzieci:

  • grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali;
  • do grupy dzieci mają być przyporządkowani (w miarę możliwości organizacyjnych) ci sami opiekunowie;
  • w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci;
  • w grupie integracyjnej liczba dzieci powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Powierzchnia sal dla dzieci

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczona od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m 2, a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m 2. Jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie, to powierzchnia na każde kolejne dziecko winna wynosić co najmniej 2,5 m 2.

Do przestrzeni tej nie są wliczane pomieszczenia kuchni, stołówki, magazynów, korytarzy czy łazienek. Metraż sali wylicza się z z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

Obowiązujące zalecenia epidemiczne w przedszkolach

W dalszym ciągu w salach, w których przebywają dzieci nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Przybory sportowe, jak piłki, skakanki powinny być dokładnie myte lub dezynfekowane.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do/z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek . Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie i dezynfekcję zabawki.

Sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Jeśli to możliwe, dzieci z poszczególnych grup dzieci nie powinny mieć ze sobą kontaktu. GIS rekomenduje różne godziny przyjmowania grup do placówki i różne godziny zabaw na dworze.

Dorośli przedszkolach i żłobkach w czasie pandemii

Opiekunowie grup powinni zachowywać dystans społeczny między sobą (min. 1,5 m), w każdej przestrzeni placówki, a personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami przedszkolnymi. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym GIS przypomina, że należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

Gdy dziecko jest w okresie adaptacyjnym, to wówczas rodzic lub opiekun, za zgodą dyrektora placówki, może przebywać na jej terenie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W zajęcia opiekuńcze nie powinny być angażowani pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Dzieci w przedszkolu podczas pandemii

GIS informuje, że do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Inne wytyczne GIS:

  • dzieci do podmiotu są przyprowadzane lub odbierane przez osoby zdrowe;
  • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola czy żłobka;
  • zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

Przed wejściem do budynku powinien znajdować się płynu dezynfekujący do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.

Pełną aktualizację wytycznych GIS znajdziesz na stronie gov.pl.

Zobacz też:

Akademia Małego Lekarza, czyli medycyna dla najmłodszych. Zobacz, jak połączyć zabawę z wiedzą o leczeniu chorób

Przedszkolaki pakują plecaki, czyli jak wygląda rekrutacja do przedszkola?

Kiedy jest czas na drugie dziecko?

Zobacz wideo: Wychodzimy do przedszkola, czyli poranny Armagedon

Autor: Jola Marat

Pozostałe wiadomości