Moda i Uroda

Biały tatuaż i tatuaż UV. Bardzo modne, ale czy niegroźne dla zdrowia?

Moda i Uroda

Aktualizacja:

Naj­czę­ściej widuje się tatu­aże czarno-białe lub te wyko­nane kolorowym tuszem. Rzad­ko­ścią są zaś tatu­aże białe. Robi się je ze spe­cjal­nego bia­łego tuszu, przez co two­rzą nie­zwy­kle ory­gi­nalny efekt. Jak powstają białe tatuaże i jakie wzory naj­le­piej wybrać? Obecnie, oprócz białych tatuaży modne są tatuaże UV. Kto się na nie decyduje? Czy nie szkodzą zdrowiu? Gośćmi w Dzień Dobry TVN byli: dermatolog Marcin Ambroziak i manager studia tatuażu Paweł Niemców.

Biały tatuaż

przy­po­mina nieco ład­nie zago­joną bli­znę. Mimo to wcale nie wygląda nie­chluj­nie czy nie­este­tycz­nie. Białe tatu­aże są dużo bar­dziej dys­kretne i deli­katne niż ich czarne czy kolo­rowe odpo­wied­niki. Ponie­waż same w sobie są sub­telne, naj­le­piej pre­zen­tują się w „dziew­czę­cych” moty­wach, takich jak: kwiaty, koronki, man­dale, ptaki, motyle i piórka. Biały tusz do tatu­aży ma nie­stety rów­nież swoje minusy i nie na każ­dej oso­bie będzie pre­zen­to­wał się dobrze. Aby unik­nąć roz­cza­ro­wań, warto naj­pierw nama­lo­wać na swoim ciele wzór wyko­nany białą henną. Zmy­walny tatuaż pomoże w decy­zji o stwo­rze­niu per­ma­nent­nego odpo­wied­nika.

>>> Zobacz także:

Pro­ce­dura wyko­ny­wa­nia bia­łego tatu­ażu

Spo­sób wyko­na­nia bia­łego tatu­ażu pra­wie niczym nie różni się od wyko­na­nia ozdób czarnym lub kolorowym tuszem. Róż­nica tkwi jedy­nie w wyko­rzy­sty­wa­nych pro­duk­tach. Biały tusz do tatu­ażu jest dużo gęst­szy od tuszów kolo­ro­wych. W rezul­ta­cie białe wzory wyko­nane na ciele stają się nieco bar­dziej wypu­kłe, przez co szczególnie mogą koja­rzyć się z bli­znami.

Przy­go­to­wa­nie i pie­lę­gna­cja tatu­ażu bia­łego wygląda tak samo, jak w przy­padku kolo­ro­wego. 24 godziny przed jego wyko­na­niem oraz 24 godziny po nie wolno spo­ży­wać napo­jów alko­ho­lo­wych. Alko­hol podwyż­sza ciśnie­nie krwi, a to może pro­wa­dzić do „roz­la­nia się” tatu­ażu. Po zabiegu należy przez kilka tygo­dni uni­kać nadmier­nego pro­mieniowania sło­necz­nego. Może ono pro­wa­dzić do szyb­kiego wyblak­nię­cia pig­mentu, a w rezul­ta­cie do znisz­cze­nia całego tatu­ażu, nawet jeśli jest on biały. Biały tatuaż, podob­nie jak każdy inny, należy rów­nież odpo­wied­nio nawil­żać i sma­ro­wać spe­cjal­nymi emo­lien­tami.

Jaki biały tatuaż wybrać?

Bez względu na to, czy wybór pad­nie na per­ma­nentny biały tusz czy zmy­walną białą hennę, tatuaż powi­nien być dobrze prze­my­ślany. Będzie on bowiem zdo­bił ciało już zawsze lub przez długi czas. Jakie motywy pre­zen­tują się naj­le­piej jako tatu­aże z bia­łego tuszu?

Mandala – to sym­bol hin­du­izmu i bud­dy­zmu przy­po­minający pięk­nie roz­wi­nięty i bogato zdo­biony kwiat. To wła­śnie mandale sta­no­wią czę­sto motyw tra­dy­cyj­nych hin­du­skich tatu­aży, które maluje się na ciele pod­czas waż­nych świąt i uro­czy­sto­ści. Biała henna do tatu­aży uży­wana jest zazwy­czaj pod­czas zaślu­bin. Man­dala będzie się pięk­nie pre­zen­to­wała jako biały tatuaż, zwłasz­cza u osoby o ciem­nej kar­na­cji.

Piórko – biały tusz sprawdzi się perfekcyjnie podczas wykonywania tatuażu z motywem piórka. Wzór będzie wyglądał bardzo realistycznie, a przy tym oryginalnie i delikatnie.

Kwiat róży – to częsty motyw w sztuce tatuatorskiej. Róża zazwyczaj przedstawiana jest jako czarno-biały lub czerwony kwiat. Choć w przy­ro­dzie wystę­pują białe róże, rzadko kiedy spotyka się taki wzór na ciele wytatuowanej osoby. Kwiat róży będzie się pięknie prezentował jako biały tatuaż np. na nad­garstku czy ramie­niu. Co więcej, motyw kwia­towy jest nie­zwy­kle deli­katny i kobiecy.

Łapacz snów – to motyw kojarzący się z ulot­nymi chwi­lami, marze­niami i podró­żami. Biały kolor doda mu sub­tel­no­ści, a więc sta­nie się ide­alną ozdobą np. na dziew­czę­cej łydce.

Pajęczyna – osoby o bar­dziej roc­ko­wym stylu mogą wybrać na motyw bia­łego tatu­ażu paję­czynę. Taki wzór będzie wyglą­dał bar­dzo reali­stycz­nie. Musi być ona wyko­nana z nie­zwy­kłą pre­cy­zją. W prze­ciw­nym razie łatwo uzy­skać efekt mocno przy­po­minający fatalną bli­znę.

Tatu­aże z bia­łego tuszu – minusy

Nie­stety białe tatu­aże mają rów­nież wiele wad. Przede wszyst­kim bar­dzo łatwo jest prze­kro­czyć gra­nicę mię­dzy pięk­nym zdo­bie­niem ciała niczym z filmu Bol­ly­wood, a wzo­rem przy­po­minającym dawne nacię­cie nożem. Nie spraw­dzi się więc tutaj wzór, który ma bar­dzo dużo szcze­gó­łów na małej powierzchni. Co wię­cej, biały tusz do tatu­ażu lubi bled­nąć dużo szyb­ciej niż w tra­dy­cyj­nych tatu­ażach, zwłasz­cza gdy zdo­bie­nie zostało wyko­nane w miej­scu nara­żo­nym na silne pada­nie pro­mieni sło­necz­nych (np. kark). Zda­rza się rów­nież, że białe tatu­aże w brzydki spo­sób żółkną i tym­ samym bar­dziej szpecą, niż zdo­bią ciało. Dodat­kowo biały tatuaż to więk­szy wyda­tek niż tatuaż kolo­rowy, jako że jego wyko­na­nie zaj­muje wię­cej czasu.

Wadą białego tuszu jest również to, że zawiera ołów i tytan.

Biały tusz jest gęstszy, przez co jego wykonanie jest bardziej bolesne, a skóra dłużej się goi.

Biały tatuaż trudniej usunąć, ponieważ bardzo słabo reaguje ze światłem lasera. Aby się go pozbyć, trzeba liczyć się z wydaniem pieniędzy na kilka zabiegów.

Tatuaże UV

Obecnie znacznie modniejsze od białych tatuaży są tatuaże UV, który staje się widoczny tylko lampach UV. W ciągu dnia natomiast właściwie go nie widać. Na tatuaże UV decydują się przede wszystkim osoby pracujące w korporacjach, które nie mogą pozwolić sobie na zwykły tatuaż.

Niestety, tatuaż UV jest nie jest zdrowy. Taka farba ma dużo fosforu w sobie. Dzięki temu świeci. Taki tatuaż może robić wrażenie, ale nie polecam.

- powiedział u nas Paweł Niemców.

Tatuaże UV rzeczywiście są trudne, głównie z powodu małego doświadczenia rynkowego. Są dostępne od niedawna, i nie do końca wiemy, jaki będzie odsetek powikłań toksycznych i alergicznych.

- dodał dermatolog Marcin Ambroziak.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości