Koronawirus

Zmiany w obostrzeniach covidowych. Dotyczą m.in. maseczek

Koronawirus

Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
PAP
NILANKA SAMPATH/Getty ImagesZmiany obostrzeń

Jest nowe rozporządzenie w sprawie zmian określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument został opublikowany w w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja obejmuje m.in. zasady wjazdu do Polski i noszenia maseczek.

Zmiany w obostrzeniach covidowych

Nowelizacja rozporządzenia ukazała się w poniedziałek 18.10.2021 r. w Dzienniku Ustaw. Dotyczy m.in. zmian dla osób wjeżdżających na teren Polski. Według nowych przepisów unijny certyfikat COVID-19 lub zwolnienie z kwarantanny może uzyskać osoba, która została poza Polską zaszczepiona szczepionką dopuszczoną w Unii Europejskiej lub znajdującą się na wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Aby to uzyskać, należy przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Zmiany w Państwowym Zakładzie Higieny

Z nowych przepisów wynika, że Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy kieruje się aktualną sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej, dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej.

Ponadto w treści rozporządzenia zmodyfikowano nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Wiąże się to z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego.

Zmiany w zasadach noszenia maseczek na uczelniach i w trakcie egzaminów

Rozporządzenie modyfikuje regulacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów. Zakrywanie ust i nosa na uczelni i w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia jest obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

Z kolei zakrywanie ust i nosa maseczką nie obowiązuje zdających i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zobacz także:

Zobacz wideo: "Trzecia dawka jest skuteczna i bezpieczna". Resort zdrowia zapowiada możliwość dawki przypominającej i szczepienia dzieci

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: NILANKA SAMPATH/Getty Images

Pozostałe wiadomości