Horoskop

Czy kol­czyki według sen­nika wróżą bogactwo i szczę­ście?

Horoskop

Aktualizacja:
Kolczyki w damskim uchu

W sen­niku kol­czyki zwią­zane są z uszami. Doty­czą jed­nak nie strefy stricte fizycz­nej, a zwra­cają uwagę na słu­cha­nie. Naj­praw­do­po­dob­niej osoba znaj­du­jąca się w naj­bliż­szym oto­cze­niu chce prze­ka­zać coś ważnego. Warto zwró­cić uwagę na to, czyje kol­czyki widziane są we śnie.

Należy zazna­czyć, że według sen­nika kol­czyki interpretowane są także jako zespół cech śnią­cego. Praw­do­po­dob­nie chce on pod­świa­do­mie ścią­gać uwagę na sie­bie i bry­lo­wać w towa­rzy­stwie. Czasem takie sny świad­czą również o nadmiernym przy­wią­za­niu do dóbr mate­rial­nych, które mogą mieć destruk­cyjny wpływ na życie i rela­cje. Z wnę­trzem czło­wieka naj­czę­ściej zwią­zany jest lewy kol­czyk poja­wiający się we śnie.

Jak inter­pre­to­wać według sen­nika złote kol­czyki?

Złote kol­czyki sen­nik interpretuje jako odbi­cie cha­rak­teru śnią­cego. Sen ten mówi bar­dzo dobrze o jego oso­bo­wo­ści. Można rozu­mieć go jako prze­kaz, że śniący jest bar­dzo szla­chetny i prawy. Cechuje go także nie­tu­zin­ko­wość i ory­gi­nal­ność. Kobieta, która śni o zło­tych kol­czykach, lśni u boku swo­jego part­nera i sta­nowi dla niego świetną part­nerkę i towarzyszkę życia. Dotyczy to nie tylko aspektów fizycznych, lecz także intelektualnych i emocjonalnych.

Co zna­czą w sen­niku kol­czyki srebrne?

Sen o kol­czykach w kolo­rze srebr­nym ma w sen­niku mniej pozy­tywną inter­pre­ta­cję niż złote. Bardzo czę­sto śnią się one oso­bom nie­sta­łym emocjonalnie, czę­sto zmie­nia­ją­cym zda­nie. Z tego powodu mogą one ucho­dzić za nie­słowne. We śnie mogą być także ostrze­że­niem, by prze­stać być leniwą i próżną osobą, gdyż może być to źró­dłem wielu nie­przy­jem­no­ści.

Jak rozu­mieć sen o nieszla­chetnych kol­czykach?

Nieszla­chetne, sztuczne kol­czyki poja­wiające się we śnie powinny być dla śnią­cego ostrze­że­niem, że jest uważany za osobę nie­cie­kawą i mało ory­gi­nalną. Naj­praw­do­po­dob­niej pró­buje naśla­do­wać innych, jed­nak ze złym skut­kiem. Tego typu sen powi­nien być natchnie­niem do poszu­ki­wa­nia sie­bie, odnalezienia wła­snego stylu oraz odkry­wa­nia na nowo wła­snej oso­bo­wo­ści.

Sen­nik: kol­czyki dostać

Dosta­wa­nie kol­czyków trak­to­wane jest przez sen­nik jako dobry omen. Sen ten jest zapo­wie­dzią zarówno pozy­tyw­nych zmian w życiu, jak i świet­nych wia­do­mo­ści, które nadejdą nie­ba­wem.

Co ozna­cza nosze­nie kol­czyków we śnie?

Sen o nosze­niu kolczyków jest bar­dzo popularny wśród przed­sta­wi­cieli obu płci. Jeżeli przy­śnił się kobie­cie (zwłasz­cza jeśli nosi ona nowe kol­czyki), może ozna­czać potrzebę i chęć cią­głego flirtowania z męż­czy­znami oraz nawiązywania z nimi prze­lot­nych zna­jo­mo­ści. Warto jednak zaznaczyć, że przypuszczalnie będą one powo­dem towa­rzy­skiej wpadki. Dla męż­czyzn jest to także prze­stroga przed nie­roz­waż­nym i nie­ostroż­nym wda­wa­niem się w romanse. Nosze­nie we śnie jed­nego kolczyka jest zapo­wie­dzią bar­dzo uda­nego, owoc­nego związku. Sen ten jed­nak nie ma jednoznacz­nej wymowy. Może on także zapo­wia­dać dobrą nowinę, którą ogłosi ktoś z naj­bliższego oto­cze­nia. Bar­dzo czę­sto inter­pre­to­wany jest także jako zwiastun pozna­nia bardzo waż­nej, dużej tajem­nicy, któ­rej pod żad­nym pozo­rem nie należy wyjawić.

Zna­cze­nie snu o zna­le­zie­niu kol­czyków

Według sen­nika na śnią­cego, który znaj­duje kol­czyki, czeka wiele rado­ści. Bar­dzo czę­sto jest to także zapo­wiedź finan­so­wych zysków.

Sen­nik: zgu­bić kol­czyk – zna­cze­nie snu

Sen o zgu­bio­nych kol­czykach można inter­pre­to­wać bar­dzo dosłow­nie – jako zapo­wiedź utraty cze­goś cen­nego (mate­rial­nego bądź nie). Jest to także zła wróżba, zwia­stu­jąca rychłe nadejście zmar­twie­ń oraz pro­blemów. Warto jed­nak zazna­czyć, że zapewne nie będą one duże. Sen ten może być także trak­to­wany jako ostrze­że­nie przed oso­bami z bli­skiego oto­cze­nia, ponieważ to wła­śnie jedna z nich będzie źró­dłem przy­szłych kłopotów.

Sen o zepsu­tych kol­czykach – zna­cze­nie w sen­niku

Zep­sute kol­czyki sta­nowią bar­dzo ważną prze­strogę, któ­rej nie należy igno­ro­wać. Sen ten bar­dzo czę­sto świad­czy o tym, że w naj­bliż­szym oto­cze­niu śnią­cego znajdą się osoby, które plot­kują na jego temat oraz najpraw­do­po­dob­niej go zdra­dzą.

Co sen­nik mówi o kol­czyku w pępku?

Sen o kol­czyku w pępku może być inter­pre­to­wany podob­nie jak ten o zepsu­tych kol­czykach. Oznacza osoby, które bawią się kosz­tem śnią­cego. Naj­praw­do­po­dob­niej też któ­raś z nich dopu­ści się zdrady. Warto jed­nak zazna­czyć, że sen ten ma także dru­gie zna­cze­nie. Jest zapo­wie­dzią dobrej zabawy np. pod­czas przy­ję­cia czy na waka­

Zobacz też:

Smakoterapia na wynos - pysznie i zdrowo także poza domem. Przepisy Iwony Zasuwy

Sen o kawie – jakie jest jego znaczenie?

Sen o imprezie rodzinnej, urodzinowej i firmowej – jakie jest jego znaczenie?

Autor: Adrianna Kowalczyk

Pozostałe wiadomości