Piorun kulisty w mieszkaniu, pożar z własnej winy, zalanie mieszkania - które sytuacje wykluczają nas z otrzymania odszkodowania?

Dom

Aktualizacja:
Henrik Sorensen / GettyImages.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Ubezpieczenie domu i mieszkania umożliwia wypłatę odszkodowania w przypadku nieprzewidzianych i nagłych zdarzeń, do których zaliczamy pożar, zalanie, czy uderzenie pioruna. W jakich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie?

Ubezpieczenie od pożaru – kiedy zadziała?

Pożar stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, a także może spowodować rozległe i doszczętne straty materialne. W okresie zimowym jego przyczynami mogą być: korzystanie z urządzeń grzewczych, montowanie świątecznych oświetleń na elewacji domu i zawieszanie na choince lampek. Warto więc zadbać o ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Polisa na wypadek pożaru zawarta jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia domu lub mieszkania. Jej zakres zależy od ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od zalania – kiedy zadziała?

Większość polis ubezpieczeniowych dotyczących mieszkania posiada w standardowym pakiecie ochronę na wypadek zalania. W okresie zimowym może dojść do niego między innymi z powodu awarii centralnego ogrzewania. Zalanie może także powstać na skutek:

  • awarii sprzętu AGD (pralki, wirówki zmywarki lub urządzenia o podobnym charakterze),
  • uszkodzenia łóżka wodnego,
  • nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej na skutek potwierdzonej przerwy w dopływie wody,
  • samoczynnego uruchomienia tryskaczowych lub zraszaczowych instalacji gaśniczych, z wyłączeniem sytuacji kiedy uruchomienie było wynikiem prób naprawy, przebudowy lub modernizacji ww. instalacji,
  • samoistnego uszkodzenia akwarium,
  • topniejącego śniegu lub lodu zalegającego na dachu lub innych elementach budynku.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zalania nie należy utożsamiać z powodzią, choć oba te zdarzenia kojarzą się z podobnymi skutkami. Zalanie, tak jak była o tym mowa wyżej, najczęściej następuje z powodu awarii sieci wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej, zraszającej, wskutek nieuwagi lub zaniedbania użytkowników, natomiast powodzią jest zdarzenie, którego przyczyną są warunki atmosferyczne, takie jak podniesienie stanu wód w wyniku deszczu, czy topniejącego śniegu.

Zgłoszenie dotyczące zalania jest weryfikowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel ocenia skalę zniszczeń oraz przyczynę. Na podstawie tych ustaleń ubezpieczyciel zdecyduje o przyznaniu odszkodowania.

Ubezpieczenie od pioruna kulistego – kiedy odszkodowanie?

Gwałtowne burze z piorunami mogą nieść za sobą potencjalne zagrożenie dla naszego mienia. Dlatego warto zastanowić się nad wykupieniem polisy od uderzeń pioruna. Zjawisko to jest zaliczane do zdarzeń losowych i objęte ochroną w podstawowym ubezpieczeniu.

Uderzenie pioruna to bezpośrednie, gwałtowne wyładowanie elektryczności w atmosferze na ubezpieczone mienie, powodujące niszczący przepływ ładunku elektrycznego przez to mienie i pozostawiające ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu.

Wśród piorunów występujących w naszej szerokości geograficznej, choć bardzo rzadko, są pioruny kuliste. Mogą one przyjmować postać na przykład kropli, czy dysku. Piorun kulisty może przedostać się do pomieszczenia przez komin lub wypaloną przez siebie dziurę w szybie i spowodować pożar oraz uszkodzić instalację i sprzęt elektroniczny. Jeśli więc nasze mienie ucierpi z powodu pioruna kulistego, ubezpieczyciel powinien potraktować szkody jak te powstałe w wyniku pożaru lub przepięcia (przepięcie to nagła i krótkotrwała zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, przewyższająca napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia lub instalacji).

Aby otrzymać odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku przepięcia nieraz będzie potrzebna dodatkowa składka. W LINK4 – jeżeli ubezpieczymy mienie od wszelkiego ryzyka – dodatkowej składki nie trzeba. Ochroną od przepięcia może zostać objęty np.:

  • sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy;
  • urządzenia gospodarstwa domowego.

Autor: Adrianna Kowalczyk