Dom

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Dom

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Samowola budowlana dotyczy sytuacji, kiedy podjęto się budowy domu czy innego obiektu bez wydanego pozwolenia lub zgłoszenia w odpowiednim urzędzie. Za tego rodzaju czynności grożą surowe kary, a nawet konieczność rozbiórki postawionego obiektu. Aby tego uniknąć, samowolę budowlaną trzeba zalegalizować. Przeczytaj, w jaki sposób to zrobić.

Samowola budowlana a prawo budowlane

W prawie budowlanym nie znajdziemy konkretnej definicji samowoli budowlanej. W powszechnym rozumieniu jest nią jednak budowa obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę czy zgłoszenia lub pomimo wydanego urzędowo sprzeciwu wobec realizacji danej inwestycji. Za samowolę budowlaną uznaje się również przebudowę istniejącego obiektu budowlanego, na co inwestor powinien otrzymać pozwolenie lub powinien zgłosić taki zamiar, lecz tego nie dopilnował. W przepisach prawa budowlanego nie wszystkie roboty budowlane wymagają pozwolenia lub zgłoszenia. Aby nie dopuścić do samowoli budowlanej, warto przed realizacją inwestycji poznać zakres prac, które wymagają urzędowych pozwoleń.

Jak zalegalizować samowolę budowlaną w trakcie budowy?

Do wykrycia samowoli budowlanej dochodzi najczęściej na drodze sąsiedzkiego donosu. Wnioski o zaistnieniu domniemanej samowoli rozpatruje inspektor nadzoru budowlanego. On też po stwierdzeniu samowoli wydaje inwestorowi nakaz wstrzymania budowy. Jeśli mimo tego inwestor nadal będzie prowadzić prace budowlane, zostanie na niego nałożona kara za samowolę budowlaną, którą może być decyzja o rozbiórce obiektu.

W terminie do 30 dni od otrzymania nakazu o wstrzymaniu budowy inwestor może jednak złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej. Wniosek wraz z kompletem dokumentów legalizacyjnych należy przekazać do powiatowego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego. Dokumentacja ta ma podobny zakres jak w przypadku starania się o pozwolenie na budowę i obejmuje m.in.: zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta o zgodności stawianego obiektu z ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy, projekt budowlany, oświadczenie o własności danej nieruchomości itp. Procedura legalizacji samowoli budowlanej kończy się w momencie uiszczenia przez inwestora opłaty, która zależnie od rodzaju budynku wynosi co najmniej 2,5 tysiąca zł.

Legalizacja samowoli budowlanej po 20 latach

Opisany wyżej proces legalizacji samowoli budowlanej dotyczy obiektów nowych lub w trakcie budowy. Z uproszczonej procedury legalizacyjnej mogą skorzystać właściciele budynków uznanych za samowolę budowlaną, ale postawionych ponad 20 lat temu. Legalizacja dla takich budynków jest wydawana bezpłatnie po uprzednim przedłożeniu ekspertyzy technicznej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i oświadczenia o własności danej nieruchomości. Więcej informacji na temat samowoli budowlanej można przeczytać np. tutaj: https://budogram.pl/samowola-budowlana-przedawnienie-kary-i-legalizacja.

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe

Pozostałe wiadomości