Rozrywka

Kiedy i jak obcho­dzi się Dzień Den­ty­sty?

Peter Cade/Getty Images

Rozrywka

Kiedy i jak obcho­dzi się Dzień Den­ty­sty?

Peter Cade/Getty Images

Pią­tego marca oka­zję do świę­to­wa­nia mają sto­ma­to­lo­dzy. Dzień Den­ty­sty to święto wszyst­kich leczą­cych zęby, ale i oka­zja, by "odcza­ro­wać" ich nie­zbyt pozy­tyw­nie koja­rzony zawód oraz przy­po­mnie­nie, że den­ty­stów warto odwie­dzać.

Nikt nie ma chyba wąt­pli­wo­ści, że zawód den­ty­sty to trudna i wyma­ga­jąca praca. W Pol­sce tytuł sto­ma­to­loga i prawo do wyko­ny­wa­nia zawodu zdo­bywa się po pię­cio­let­nich stu­diach i odby­tej prak­tyce sto­ma­to­lo­gicz­nej. I choć mało kto lubi leczyć swoje zęby i odwie­dzać den­ty­stów, nie­wąt­pli­wie sto­ma­to­lo­dzy zasłu­gują na swoje święto. Można prze­cież żar­to­bli­wie powie­dzieć, że są oni super­bo­ha­te­rami od uśmie­chów.

Dla­czego warto cho­dzić do den­ty­sty?

Strach przed wizytą w gabi­ne­cie den­ty­stycznym to rzecz nie­zwy­kle powszechna. Jed­nakże spraw­dza­nie kon­dy­cji oraz lecze­nie uzę­bie­nia jest rów­nie ważne, jak każde inne ruty­nowe bada­nie. Cho­roby zębów mają bowiem ści­sły zwią­zek z ogól­nym zdro­wiem czło­wieka. Długo nie­le­czone zęby powo­dują nie tylko dys­kom­fort i ból, ale i poważne cho­roby. Stany zapalne, które ata­kują uzę­bie­nie, mogą prowadzić do chorób innych czę­ści ciała, m.in. mię­śni, serca, nerek, jaj­ników czy skóry. Co wię­cej, zigno­ro­wa­nie pierw­szych oznak cho­rych zębów (deli­katny ból czy nie­wiel­kie prze­bar­wie­nia) mogą prze­isto­czyć się w dużo poważ­niej­sze i wyma­ga­jące dłu­giego lecze­nia cho­roby. Lepiej więc odwie­dzać den­ty­stów regu­lar­nie i zapo­bie­gać roz­wi­ja­niu się cho­rób jamy ust­nej. Lecze­nie jesz­cze mało roz­wi­nię­tej cho­roby nie tylko mniej boli, ale i mniej kosz­tuje, nie jest też tak czasochłonne. Mało kto wie, że pro­blemy z zębami mogą wpły­wać także na samo­po­czu­cie czy być przyczyną dolegliwości pozor­nie niezwią­zanych z kon­dy­cją uzę­bie­nia, np. ból głowy, bez­sen­ność, brak ener­gii czy spa­dek odpor­no­ści orga­ni­zmu.

Jak dbać o zęby i jamę ustną?

Dzień Den­ty­sty to także ide­alna oka­zja do tego, by przy­po­mnieć, jak odpo­wied­nio dbać o zęby i jamę ustną. Oprócz regu­lar­nych wizyt u "leka­rzy od zębów" należy prze­strze­gać kilku waż­nych zasad. Przede wszyst­kim trzeba pamiętać o dokład­nym (min 2-minu­to­wym) myciu zębów codzien­nie rano i wie­czo­rem. Bar­dzo pomocne jest także nit­ko­wa­nie, czyli czysz­cze­nie prze­strzeni mię­dzy zębami za pomocą nitki den­ty­stycz­nej. W swo­jej die­cie warto ogra­ni­czyć ilość cukrów, a jeść dużo pro­duk­tów biał­ko­wych i boga­tych w wita­miny A, C i D oraz wapń i fluor. Dobrym spo­so­bem na higienę jamy ust­nej jest także płu­ka­nie jej spe­cjal­nymi roz­two­rami, które nie tylko odświe­żają oddech, ale i zapo­bie­gają roz­wi­ja­niu się szko­dli­wych bak­te­rii i wiru­sów.

Obchody Dnia Den­ty­sty

Święto Den­ty­sty nie wiąże się z wiel­kimi obcho­dami, jed­nakże tego dnia w gabi­ne­tach sto­ma­to­lo­gicz­nych bar­dzo czę­sto odby­wają się tzw. dni otwarte. Można więc odwiedzić lekarzy w ich miejscu pracy, poznać codzienne obowiązki i zapoznać się z narzędziami pracy. Na dni otwarte warto zabrać także swoje pociechy, by zmniejszyć strach przed badaniami stomatologicznymi. Niektórzy leka­rze odwie­dzają wów­czas przed­szkola i szkoły, gdzie opo­wia­dają dzie­ciom o swoim zawo­dzie, uczą, dla­czego warto dbać o zęby oraz prze­ko­nują, że wizyta w gabi­ne­cie den­ty­stycznym wcale nie musi być trau­ma­tycz­nym prze­ży­ciem. Dzień Den­ty­sty to także ide­alny moment na to, by podzię­ko­wać rodzin­nemu sto­ma­to­lo­gowi za pomoc i lecze­nie.

Czego życzyć sto­ma­to­lo­gom w Dzień Den­ty­sty?

Den­ty­stom nale­ża­łoby życzyć przede wszyst­kim tego, by ich zawód nie koja­rzył się z bólem, okrop­nym dźwię­kiem wier­tła i godzi­nami męczarni na sto­ma­to­lo­gicz­nym fotelu. Każ­demu den­ty­ście warto podzię­ko­wać za to, że dba o uśmie­chy swo­ich pacjen­tów, a tym samym życzyć uśmie­chu jemu samemu. Tego dnia można poda­ro­wać im cukierki i cze­ko­ladki, bo prze­cież nikt bar­dziej niż oni nie potrafi zadbać o zęby i zapo­biec próch­nicy. Jak mogłyby brzmieć przy­kła­dowe życze­nia?

"Wywia­dów dobrze zebra­nych,

pacjen­tów zdy­scy­pli­no­wa­nych,

chi­rur­gii bez kom­pli­ka­cji

i przy­jem­nych eks­trak­cji,

ubyt­ków ide­al­nie oczysz­czo­nych,

kana­łów pro­stych, nie­za­krzy­wio­nych,

pedo­don­cji cichej i bez krzy­ków,

na egza­mi­nach dobrych wyni­ków,

gabi­ne­tów super wypo­sa­żo­nych,

no i waka­cji – w pełni zasłu­żo­nych,

dużego, białego uśmiechu,

więcej luzu, mniej pośpiechu!"

Zobacz wideo: Co zamiast aparatu na zęby?

Zobacz także:

Wyciekły dane ponad 500 milionów użytkowników Facebooka. Ich nazwiska i numery telefonów są dostępne w sieci

Kwarantanna a test na koronawirusa. Czy po uzyskaniu negatywnego wyniku możemy iść do pracy?

Sandra Kubicka o swojej chorobie: "Moje ciało myśli, że jest mężczyzną i tak się zachowuje"

Co sądzisz o tym artykule?
82
6
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0