Profilaktyka zdrowia

Jakie są najczęstsze przyczyny czerwonych oczu u dziecka?

Welcome to buy my photos/Getty Images

Profilaktyka zdrowia

Jakie są najczęstsze przyczyny czerwonych oczu u dziecka?

Welcome to buy my photos/Getty Images

Czerwone oczy u dziecka są jednym z najczęstszych powodów wizyty u okulisty. Zazwyczaj wydają się też prze­krwione, ponieważ zaczer­wie­nie­nie wywo­ła­nie jest przez roz­sze­rze­nie powierz­chow­nych naczyń krwio­no­śnych gałki ocznej. 

Bardzo często zaczerwienienie związane jest z rozwojem stanu zapalnego w obrębie gałki ocznej. Wśród częstych przy­czyn czer­wo­nych oczu u dzieci wymienne są także zapa­le­nie spo­jó­wek i jęcz­mień. Trzeba jednak pamiętać, że przyczyny takiego stanu mogą być różne i nie należy ich bagatelizować.

Jakie inne objawy mogą towa­rzy­szyć czer­wo­nym oczom u dzieci?

Aby traf­nie roz­po­znać przy­czynę czer­wo­nych oczu dziecka, warto zwrócić uwagę na to, jak długo są zaczerwienione zaczer­wie­nione oraz czy towa­rzy­szą temu inne objawy. Czę­sto poja­wia­ją­cymi się dodat­ko­wymi symptomami są:

  • dys­kom­fort i wydzie­lina z oka,
  • świąd,
  • pie­cze­nie,
  • obrzęk powiek,
  • świa­tło­wstręt,
  • pogor­sze­nie widze­nia,
  • widzenie tzw. aure­oli wokół źró­deł światła,
  • podwójne widze­nie,
  • ból oka lub głowy.

Czer­wone oczy u dziecka: przy­czyny

Czer­wone białka oczu u dzieci mogą być wywo­ła­nie róż­nymi scho­rze­niami. Do czę­stych przy­czyn należą: cho­roby spo­jó­wek, rogówki, błony naczy­nio­wej, twar­dówki, oczo­dołu powiek, a także urazy gałki ocznej. Za zaczer­wie­nie­nie oka dziecka może odpo­wia­dać też ostry atak zamknię­tego kąta prze­są­cza­nia, nazy­wany nie­gdyś ostrym ata­kiem jaskry. Ponadto zaczerwienienie bywa wywołane aler­gią, infek­cją bak­te­ryjną lub wiru­sową. Czer­wone oczy mogą poja­wić się u dziecka przy prze­zię­bie­niu. Warto pamiętać, że takie objawy mogą być też wywo­łane w nie­na­tu­ralny spo­sób – na sku­tek urazu mechanicznego, tok­sycz­nego uszko­dze­nia spo­jówki, kon­taktu z che­mi­ka­liami, a także pale­nia mari­hu­any.

Zapa­le­nie spo­jó­wek i jęcz­mień – główne przyczyny czer­wo­nych oczu u dzieci

Zapa­le­nie spo­jó­wek u dziecka zda­rza się bar­dzo czę­sto. Oprócz czer­wo­nych oczu towa­rzy­szy mu pie­cze­nie, łza­wie­nie, świąd oraz ból. Lekarz oku­li­sta jest w sta­nie roz­po­znać zapa­le­nie spo­jó­wek po obej­rze­niu oka malu­cha. Zna­jąc objawy i przy­czyny poja­wie­nia się zapale­nia spo­jó­wek, dobiera się metody lecze­nia. Cza­sami konieczne może być zasto­so­wa­nie anty­bio­tyku w for­mie kro­pli do oczu lub maści. Wska­zane jest także wypłukiwanie zawar­to­ści worka spo­jów­ko­wego solą fizjo­lo­giczną.

Jęcz­mień jest rop­niem, który powstaje na brzegu powieki. Oprócz czer­wo­nych oczu u dziecka poja­wia się też zaczer­wie­nie­nie, ból powieki, a także jej obrzęk. Po pewnym cza­sie powstaje charakterystyczny guzek wypeł­niony ropą. Wraz z nim pojawia się świa­tło­wstręt i nadmierne łza­wie­nie. W przypadku zdiagnozowania jęczmienia zale­cane jest stosowanie maści z anty­bio­ty­kiem, która zapo­biega roz­sze­rza­niu się infek­cji na inne czę­ści oka – sam ropień ustę­puje z cza­sem samoczynnie.

Czer­wone oczko u dziecka – kiedy należy udać się do spe­cja­li­sty?

Czer­wone oczy u dziecka to problem, który nie powinien być bagatelizowany. Pil­nej kon­sul­ta­cji lekar­skiej wymaga zaczerwienienie powstałe na sku­tek urazu mecha­nicz­nego lub che­micz­nego, a także sytuacja, w której towarzyszy mu: pogor­sze­nie lub utrata wzroku, widzenie tęczo­wych aure­oli wokół źró­deł światła, ból głowy, podwójne widze­nie, wydzie­lina z oczu lub wytrzeszcz. Kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­stą wymaga także zaczer­wie­nie­nie oczu u dzieci noszą­cych soczewki kon­tak­towe. Jeśli powyż­sze obja­wy nie występują, można iść do oku­li­sty po 1–2 dniach od wystą­pie­nia zaczerwienienia. Nie ma koniecz­no­ści uda­wa­nia się na ostry dyżur.

Jak unik­nąć infek­cji oczu u dzieci?

Aby uniknąć infek­cji, które bardzo często odpowiadają za czer­wone oczy u dzieci, należy wpoić maluchom kilka zasad. Bar­dzo ważne jest, aby przed i po dotknię­ciu oka sta­ran­nie myły ręce. Warto także oduczyć dziecko tar­cia oczu. Każdy z domow­ni­ków powi­nien mieć wła­sne ręcz­niki i pościel. Maluch w żłobku lub przed­szkolu rów­nież musi posiadać swój kom­plet pościeli oraz ręcz­nik. Powinno też uni­kać korzy­sta­nia z tek­sty­liów nale­żą­cych do innych dzieci. Domownicy nie mogą mieć wspólnych leków do oczu – kro­pli nawil­ża­jących, maści itd. Co ważne, dzieciom nie wolno korzy­stać z przyborów do maki­jażu i kosmetyków mamy lub rodzeń­stwa. Takie postępowanie pozwoli na zmniej­sze­nie moż­li­wość prze­nie­sie­nia bak­te­rii lub wiru­sów pomię­dzy człon­kami rodziny. Jeśli u dziecka noszącego soczewki kon­tak­towe pojawi się zaczer­wie­nie­nie, maluch musi zaprze­stać ich nosze­nia, a uży­waną parę powinien wyrzu­cić.

Zobacz wideo: Pielęgnacja twarzy po męsku:

Zobacz też: 

Nagi Kamil w "Hotelu Paradise 3". Dziewczyny będą umiały mu się oprzeć?

Źródlana, mineralna czy z kranu - jaką wodę wybrać? "Możemy zaoszczędzić ponad 2 tys. zł"

Monika Brodka o nowym albumie i jego ukrytym przesłaniu. "Wyjść poza utarte ramy społeczne narzucane na płeć"

Co sądzisz o tym artykule?
52
5
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0