Nasze akcje

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Paragraf

Getty Images

Nasze akcje

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Paragraf

Getty Images

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH podczas akcji #pogodnitvn

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN S.A. (dalej „TVN”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy w związku umieszczeniem przez Ciebie komentarza zawierającego zdjęcia lub historie z informacjami o Tobie pod postem lub przesłane w wiadomości do fanpage’u audycji Dzień Dobry TVN („Audycja”) na portalu społecznościowym Facebook w ramach akcji #pogodnitvn („Akcja”).

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci udział w Akcji. Przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia Akcji oraz nagrania, emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji Audycji (w tym w Internecie) lub jej fragmentów, w których mogą zostać wykorzystane przekazane przez Ciebie zdjęcia lub historie, a także w związku z przechowywaniem takich nagrań w celach archiwalnych.

Twoje dane osobowe, w szczególności wizerunek, mogą być także przetwarzane na potrzeby reprezentacji, promocji oraz budowania wizerunku TVN w związku z rozpowszechnianiem Audycji. Twoje dane mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Twoje dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest przeprowadzenie Akcji oraz nagrywanie i nadawanie audycji, w której mogą zostać zaprezentowane zdjęcia lub historie przekazane przez Ciebie w ramach Akcji.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Przekazanie nam przez Ciebie zdjęć lub historii w ramach Akcji umożliwia nam przeprowadzenie Akcji oraz nagranie, emisję, reemisję, rozpowszechnianie i promocję Audycji (w tym w Internecie).

Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,

• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

• osobom uczestniczącym w procesie nagrania Audycji, np. reżyserom, koordynatorom;

• podmiotom wspierającym proces produkcji, np. Producentowi, spółkom z grupy kapitałowej;

• podmiotom uczestniczącym w nadaniu lub rozpowszechnianiu nagrania Audycji;

• właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

TVN przechowuje Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania Akcji, nagrania i nadawania Audycji. Nagrane audycje przechowujemy dla celów archiwalnych przez czas nieokreślony.

W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (10 lat) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nagrania Audycji mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach grupy kapitałowej, do której należy TVN dla celów dalszych nadań lub retransmisji. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami pod adresem iod@tvn.pl.

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy profilować te dane?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.  

Co sądzisz o tym artykule?
54
5
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0